Affordable Access

Download Read

Art religiós i evolució permanent

Authors
Publisher
Universitat de Girona

Abstract

0184_095 FITA, Dnménifc, Frtíi, ariTelis^ós. Diputació dt Girona. Girona, 1996. 296 pag. Art religiós i evolució permanent Llibre d'homenatge a Doménec Fita promogiir per ia Dipumció de Girona. Estructurar i comencat peí mateix artista, és un huiJat selectiu d'aÜü ja publiciU en Ilibres i catá- legs, que aplega l'obra d'art cristiá de la seva abunJant producció. L'artista s'autobiografia i explica els aspectes de la seva für- mació i ideari. Les reproduccions en blanc i negre i en color ocupen gairebé la resta del llibre. S'orde- nen cronüiogicament i s'compan- yen amb dades de fitxa i comenta- ris puntuáis. La manca d'una crítica aliena, objectiva, sobre l'obra, resulta d'antuvi anómal. Pero, ben mirat, aixo pernietrá al públic fer-ne una lectura personal, sense partir pres, Analitzant, dones, alio propi de l'art que ens aporten les imatges, és a dir el llenguarge formal i, en aquest cas, el testimoni transcen- dent d'aquest llengualge, ens ado- nem, a grans trets i amb ia restricció für<;ada d'aquest comentari, d'una etapa de tormació i d'una progtessi- va tendencia a la simplificació i potenciació de la plástica. En la fase de maduresa aparei- xen, majorment en l'escultura, les dues tendencies, expressionista i purista, que es corresponen a les de l'art sacre europeu contemporani. Albora s'aprecia un creixent, a vegades total, protagonisme de l'espai, sintoiiit:ant amb Tevoliició de l'escultura iiuxierna. El material i la iconografia juguen un paper important en cada una de les vessants: planxa, cerámica i fosa i imatges de Crist en l'expressionista; cerámica i sobretoc alabastre i figures de la Vetiíe i rinfant en realitiacions de notable puresa formal. E¡ Crist Jacent de la Catedral (1957-59) és una remarcable cristaMitiació d'ambdues tendencies. En obres mes recents l'obses- sió de Fita per la invenció técnica no sembla trobar correspondencia en el material emprat. A voltes, és l'eina la que no sembla respondre a les

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F