Affordable Access

Het Nieuw Visscherijblad 22 juli 1949

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG VISSCHERUBLAD 1 V 3.30 15.50 2 Z 4.25 16.46 3 Z 5.22 17.44 4 M 6,20 18,46 5 D 7.26 19.51 5 W 8,29 20 » 7 D 9.33 22 31 8 V 10.28 22 S i 9 Z 11.23 23 47 10 Z ------- 12 08 11 M 0.31 12,51 12 D 1.16 13.35 13 W 1.59 14.15 14 D 2.42 14.57 15 V 3.10 15.38 16 Z 17 Z 18 M 19 D 20 W 21 D 22 V 23 Z 24 Z 25 M 26 D 27 W 28 D 29 V 30 Z 31 Z 4.01 4.44 5.27 6.17 7.14 8.18 9.38 10.21 11.10 11.53 0.12 0.55 1.41 2.29 3.15 4.01 16.14 16.58 17.45 18,38 19.40 20.54 21.48 22.46 23.32 12.34 13.17 13.59 14.45 15.30 16.22 Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44. Oostende— P.C.R . S. BOLLIN N E 4189.87 | Wetenschap - Nijverheid - Handel Berekend volgens het o fficiële uur _____ van Greenwich. ABONNEM ENTEN , 1 jaar : Binnenland lOOfr. TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden. fZ^e BeóehemUng aan awze nijverheid om dit natuurlijk groeiproces te be­ spoedigen, zeer gewenst is. De Staat kan in vele gevallen als onpartijdig rechter en wetgever optreden waar de partijen in de private organisa­ ties, naar gelang de vertegenwoor­ diging en de sterkte min of meer druk kunnen uitoefenen omtrent de in te slagen richting. De Nederlandse tegenpartij is ver­ der van mening dat het slechts op de door hen voorgestelde manier moge­ lijk is, dat de bedrijfsgenoten in on­ derling overleg de aangelegenheden Jnaaev in tfoanfocijfi aan Atac-we honing, De minsteriële mededeling aan de Franse invoerders van 12 Juli stelt volgende modaliteiten vast voor in­ voer van garnaal uit Noorwegen. Vanaf het verschijnen van onder­ havig besluit mag er steurkrab (cre- vettes roses-bouquets van maximum 200 stuks per kgr.) ingevoerd worden uit Noorwegen tot een maximum be­ drag van 11 millioen Franse frank, op vertoon van een invoervergunning. De invoer moet geschieden binnen de drie maanden : - bij invoer per vliegtuig : 481 fr. per kgr; net; - bij invoer per vaartuig : 362 fr. per kgr. net. De invoer mag enkèl geschieden langs volgende grensposten :

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments