Affordable Access

Alcover i Catalunya en temps del Príncep de Viana i de Joan II, el seu pare

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ALCOVER I CATALUNYA EN TEMPS DEL PR~NcEP DE VIANA 1 DE JOAN 11. EL SEU PARE El futur rei Joan II d'Aragó era el segon fdl mascte de Ferran 1, el monarca escollit en el Compromis de Casp, i nasqué el 29 de Juny de 1398. Compartí amb els altres gemans I'educació principesca, centrada sobre tot en les arts referides als assumptes d'Estat, la guerra, la caca i les Iletres. L'infant Joan nasqué a Medina del Campo i va viure fms als catorze anys a Castella, fms que el seu pare fou cridat per a cenyir la corona d'Aragó. Amb prou feines ambat al que seria el seu reialrne, es va convertir en una peca capital de la política del seu pare que el senyalava com el cap i defensor dels interessos de la seva familia a Castella dins d'uns objectius d'aconseguir reforcar la posició internacional d'Aragó. Per aixb;Ferran I va cercar-li núvia a la Cort de Nava- rra, concertant el seu casament ais disset anys amb Isabel, fdla del monarca navarres Carles 111 el Noble. Aixb no obstant, va sortir un partit més interesant en la persona de Joma lI de Nipols amb la particularitat de que aquí ja podria cenyir-se una corona sense tenir que esperar. A més, Nipols era un reiaime molt més ric i de m6s projecció internacional que I'esquifit estat muntanyenc ... I aixi tenim a Joan viatjant cap a Nipols amb I'encirrec de que abans passés per Serdenya i Sicilia, amb el nomenament de virrei a la botxaca, a fi i efecte de posar ordre en aquells paisos que estaven pensant en desiiigar- se de la Corona catalana-aragonesa o poc menys. .. En aquestes estava quan li va arribar la bona nova de que la seva promesa l'havia deixat plantat per a casar-se amb el Comte de la Masea. Per ai seu pare aixb fou un contratemps, pero la cosa no va saber massa greu a I'infant Joan que, recordem, tenia disset anys i pretenien casar-lo amb una senyora de quaranta-cinc ... Així que, rnés content que un all, es va dedicar a posar ordre al seu virregnat mediterrani i encara tenia temps per a esplaiar-se de vaient: juga

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F