Affordable Access

Christine Brade, Die mittelalterlichen Kernspaltfloten Mittel - und Nordeuropas, Ein Beitrag zur Vberlieferung prahistorischer und zur Typologie mittelalterlicher Kernspaltfloten, Gottinger Schriften zur Vor-und Fruhgeschichte herausgegeben von Herbert Jankuhn und Klaus Raddatz, band 14, Karl Wachholtz Verlag Neumunster 1975.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

396 Narodna umjetnost XVI-! nova d drustava koji se jednim dije- lorn bave i etnomuzikoloskim istra- zivanjem te znacajnijih folklornih smotri, festivala i kongresa, autor progovara 0 ozbiljnom problemu - premalom broju etnomuzikologa, ko- ji i dan as otezava i koci sustavno i kompleksno istrazivanje hrvatske folklorne glazbe. Cinjenica je da se u Hrvatskoj u navedenom razdoblju proucavanjem folklorne glazbe pro- fesionalno znanstveno bavilo ukupno petero ljudi, tj. istovremeno najviSe dvoje-troje ljudi, dok su ostali is- traZivaCi sarno dio svoga rada posve- tiIi i istrazivanju folklorne glazhe, najcesce ne pokazujuci lzrazitijih sklonosti za znanstvenim proucava- njem. Manjak etnomuzikologa autor povezuje i s radom Historijskog od- jela Muzicke akademij.e u Zagrebu, u cijemu se programu pred dvade- setak godina opseg predavanja i seminara iz predmeta Muzicki fol- klor smanjio na svega dva sata na tjedan tijekom dvije godine studija. Jedno od mogueih rjesenja tog problema J. Bezic, kao radnik Insti- tuta za narodnu umjetnost u Zagre- bu (INU, danas Zavoda za istrazi- vanje folklora) i istovremeno u do- punskom radnom odnosu izvanredni profesor predmeta Osnove etnomu- zikologije na Muzickoj akademUi, vidi u uskladivanju programa rada i \'ecoj suradnji izmedu Muzikolos- kog odjela Muzicke akademije i Od- sjeka za folklornu glazbu INU. Takva suradnja, koja je do danas (1979) u znatnoj mjeri vee ostvarena, predstavlja korak napnijed, ali nije jos i zadovoljavajuee rjesenje za profesionalno formiranje mladih et- nomuzikologa. Kao primjer organizacijskog ob- lika etnomuzikoloske djelatnosti au- tor prikazuje teme, organizaciju i rezultate rada Odsjeka za folklornu glazbu u INU - jedinoj ustanovi u SR Hrvatskoj koja se, kompleksno istrazujuCi folklor, bavi i »opseznijim i programiranim etnomuzikoloskim znanstvenim radom«. U INU je os- tvarena interdisciplinarna suradnja izmedu etnomuzikologije, etnokoreo- logije, proucavanja usmene poezije i etnologije. Osim toga etnomuzikolo- gija se povez

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.