Affordable Access

Christine Brade, Die mittelalterlichen Kernspaltfloten Mittel - und Nordeuropas, Ein Beitrag zur Vberlieferung prahistorischer und zur Typologie mittelalterlicher Kernspaltfloten, Gottinger Schriften zur Vor-und Fruhgeschichte herausgegeben von Herbert Jankuhn und Klaus Raddatz, band 14, Karl Wachholtz Verlag Neumunster 1975.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

396 Narodna umjetnost XVI-! nova d drustava koji se jednim dije- lorn bave i etnomuzikoloskim istra- zivanjem te znacajnijih folklornih smotri, festivala i kongresa, autor progovara 0 ozbiljnom problemu - premalom broju etnomuzikologa, ko- ji i dan as otezava i koci sustavno i kompleksno istrazivanje hrvatske folklorne glazbe. Cinjenica je da se u Hrvatskoj u navedenom razdoblju proucavanjem folklorne glazbe pro- fesionalno znanstveno bavilo ukupno petero ljudi, tj. istovremeno najviSe dvoje-troje ljudi, dok su ostali is- traZivaCi sarno dio svoga rada posve- tiIi i istrazivanju folklorne glazhe, najcesce ne pokazujuci lzrazitijih sklonosti za znanstvenim proucava- njem. Manjak etnomuzikologa autor povezuje i s radom Historijskog od- jela Muzicke akademij.e u Zagrebu, u cijemu se programu pred dvade- setak godina opseg predavanja i seminara iz predmeta Muzicki fol- klor smanjio na svega dva sata na tjedan tijekom dvije godine studija. Jedno od mogueih rjesenja tog problema J. Bezic, kao radnik Insti- tuta za narodnu umjetnost u Zagre- bu (INU, danas Zavoda za istrazi- vanje folklora) i istovremeno u do- punskom radnom odnosu izvanredni profesor predmeta Osnove etnomu- zikologije na Muzickoj akademUi, vidi u uskladivanju programa rada i \'ecoj suradnji izmedu Muzikolos- kog odjela Muzicke akademije i Od- sjeka za folklornu glazbu INU. Takva suradnja, koja je do danas (1979) u znatnoj mjeri vee ostvarena, predstavlja korak napnijed, ali nije jos i zadovoljavajuee rjesenje za profesionalno formiranje mladih et- nomuzikologa. Kao primjer organizacijskog ob- lika etnomuzikoloske djelatnosti au- tor prikazuje teme, organizaciju i rezultate rada Odsjeka za folklornu glazbu u INU - jedinoj ustanovi u SR Hrvatskoj koja se, kompleksno istrazujuCi folklor, bavi i »opseznijim i programiranim etnomuzikoloskim znanstvenim radom«. U INU je os- tvarena interdisciplinarna suradnja izmedu etnomuzikologije, etnokoreo- logije, proucavanja usmene poezije i etnologije. Osim toga etnomuzikolo- gija se povez

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments