Affordable Access

Aquest número

Authors
Publisher
Institut d'Estudis Catalans
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Editorial 5 Terminàlia núm. 4 T anquem l’any 2011 amb el número 4 de Ter-minàlia. Aquest cop la revista torna a confi-gurar un monogràfic amb la participació de les seccions «Entrevista», «Dossier» i «Sem- blança». Després de les opinions sobre el model de la  terminologia catalana expressades en el número zero  per M. Teresa Cabré i en el número tres per Joan Martí  i Castell, ens ha semblat una bona idea obrir les pàgi- nes de la revista a la reflexió sobre què s’ha fet i què no  s’ha pogut fer, què se’n valora més i què agrada menys  del rol de la terminologia catalana en el marc de la nor- malització lingüística. Hi hem convidat veus diverses,  mirades variades. A la secció «Entrevista» parlem amb Rosa Colo- mer, directora del TERMCAT. I en el dossier ‘Mira- des a la terminologia catalana’, coordinat per Joan  Maria Romaní, hem demanat el parer als directors  anteriors del centre oficial —M. Teresa Cabré, Isidor  Marí i Ester Franquesa—, a més dels responsables  de diversos serveis lingüístics implicats directament  en l’activitat terminològica, com ara Joan Abril de  l’Institut d’Estadística de Catalunya, Marc Cortès  del Servei de Política Lingüística del Govern d’An- dorra, Ferran Lozano del Consorci per a la Norma- lització Lingüística, Diana Coromines de Softcatalà,  Ester Bonet de la Unió de Federacions Esportives de  Catalunya, Francesc Esteve del Servei de Política Lin- güística de la Universitat de València, M. Magdalena  Ramon del Servei Lingüístic de la Universitat de les  Illes Balears, Marta de Blas del Servei de Llengües i  Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalu- nya i Conxa Planas dels Serveis Lingüístics de la Uni- versitat de Barcelona. La secció «Semblança» ha estat dedicada a una inici- ativa, considerada un antecedent crucial per a la termi- nologia actual: la Comissió Coordinadora Lexicogràfica  de Ciències. Ens en parlen algunes de les persones que  van ser protagonistes directes d’aquella acció. L’«Es- pai de Trobada» també participa, en aquesta ocasió,  del

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments