Affordable Access

Jerzy Bartmiński, 2009. Aspects of cognitive ethnolinguistics. Ed. by Jörg Zinken

Authors
Publisher
Faculty of Philosophy in Osijek; helpdesk@knjiga.ffos.hr
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - Jezikoslovlje.13.696.TOC 867 13.3 (2012): 867-899 Ljiljana Šari� Sveu�ilište u Oslu, ILOS Jerzy Bartmi"ski, 2009. Aspects of cognitive ethnolinguistics. Ed. by Jörg Zinken [Advances in Cognitive Linguistics]. London – Oakville: Equinox. ix + 250 str. (ISBN 978-1-84553-342-7) Knjiga Aspects of cognitive ethnolinguistics donosi šesnaest studija poljskog lingvista Jerzyja Bartmiïskoga. Njegovi su istraživa�ki interesi koncentrirani na odnos jezika, kulture i uma. Autor je pokreta� te glavni urednik me�unarodnog �asopisa Etnolingwistyka.1 Neke su studije u Aspektima kognitivne etnolingvisti- ke napisane posebno za ovu knjigu, neka su poglavlja temeljito prera�ene pret- hodno objavljene studije, dok su ostale studije revidirane verzije Bartmiïskijevih radova objavljenih izme�u 1986. i 2006. u razli�itim poljskim publikacijama. Prvo je poglavlje u knjizi uredni�ko, autor mu je Jörg Zinken. Zajedno sa svojim suradnicima Bartmiïski je razvio osobit pristup prou�ava- nju jezika u kontekstu kulture, sustavno istražuju�i sociokulturalnu poziciju go- vornika. Izvorište je tog pristupa u autorovu prou�avanju poljskog folklora (Bartmiïski 1973). Jörg Zinken je u kra�oj studiji (Zinken 2004) predstavio Bartmiïskijev kognitivnolingvisti�ki model engleskom �itateljstvu, nazvavši ga “Lublinska etnolingvisti�ka škola”, te pokazao primjenjivost tog modela na kor- pusno prou�avanje metafora u javnom diskursu. Ponajprije zbog jezi�ne barije- re, detalji o radu lublinskog istraživa�kog kruga ostali su gotovo nepoznati izvan nekih isto�noeuropskih filoloških krugova. Ova knjiga �ini najzna�ajnije Bartmiïskijeve radove prvi put dostupnima na engleskom jeziku. Uvodno Zinkenovo poglavlje (The Ethnolinguistic School of Lublin and An- glo-American cognitive linguistics) doti�e paralele izme�u Bartmiïskijeve kog- nitivne etnolingvistike i angloameri�ke kognitivne lingvistike (primjerice, La- koff & Johnson 1980; Lakoff 1987; Frank

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F