Affordable Access

Актуальні питання цивільного права

Authors
Publisher
НАУ
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • цивільне право
  • цивільні правовідносини

Abstract

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFF0E0EAF2E8EAF3EC20C0CFD6CF20CAECE5F2E8EA20D52EC22E2032392E30392E323031322E646F63> МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Практикум для студентів спеціальності 7/8.03040101 «Правознавство» Київ 2012 2 УДК 347 (076.5) ББК Х404я7 А437 Укладач Х. В. Кметик Рецензенти : П. М. Пальчук, П. М. Стороженко, А. О. Гелич Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 4/11 від 17.05.2012 р.). А437 Актуальні питання цивільного права : практикум / уклад. Х. В. Кметик. – К. : НАУ, 2012. – 32 с. Викладено загальні методичні рекомендації до вирішення задач, теми практичних занять, питання для обговорення, задачі та список рекомендо- ваної літератури. Для студентів напряму підготовки 7/8.03040101 «Правознавство». 3 ВСТУП Реформування економічних відносин в Україні, запровадження та поступовий розвиток ринкових засад господарювання, інтегра- ційні процеси до європейського співтовариства об’єктивно зумови- ли необхідність реформування правової системи, форм і методів вивчення права. Практикум «Актуальні питання цивільного права» ґрунтується на положеннях Цивільного кодексу України (ЦК Укра- їни) від 16 січня 2003 р. з урахуванням положень прийнятого одно- часно з ним Господарського кодексу України (ГК України), а також на досягненнях наукової думки цивільного, господарського та ін- ших суміжних галузей правової науки. Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні питання цивільного права» є набуття студентом сукупності знань щодо ак- туальних питань цивільного права, формування юридичного мис- лення на основі здобутих правових знань та виховання правової культури студента.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments