Affordable Access

Els eivissencs de Menorca. Una comunitat de picapedrers del final del segle XIX

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_13 Els eivissencs de IVIenorca Una comunitat de picapedrers del final del segle XIX per Marc Pallicer Benejam És notori i conegut que durant la segona meitat del segle XTX comen- çà a l'illa d'Eivissa un procés d'emi- gració sense precedents, sobretot cap a Algèria i Sudamèrica. La si- tuació econòmica dels anys quaran- ta era precària i la població conti- nuava creixent, fregant l'any 1857 els 23.800 habitants, de manera que la pressió demogràfica era ja insu- portable. Així i tot, és poc coneguda l'emigració d'eivissencs cap a Me- norca, per la qual cosa aquest ar- ticle intentarà ser una aportació a l'esmentat fenomen. Eivissa es caracteritzava al final del segle XIX per la dependència de la producció agrícola de subsistèn- cia, on petits propietaris cultivaven les seves pròpies explotacions, que generalment no sobrepassaven les 10 hectàrees. A més, les finques que poguessin contractar mà d'obra jornalera eren escasses i la transmissió de les finques es pro- duïa generalment a favor del fill major, fet que deixava els altres fills sense mitjans de subsistència, fet vital per explicar el procés d'emigració que es produí a partir de l'any 1850. Apart d'aquesta si- tuació difícil de l'illa pitiüsa, a Me- norca es produïa un procés impor- tant de diversificació econòmica, tant industrial com agrícola. A des- tacar és el fet de les reformes es- tatals a l'illa menorquina, especial- ment que durant la segona meitat del segle XIX, el Govern espanyol decidí construir una gran fortalesa a l 'entrada del port, al cap de la Mola, davant el perill de noves in- vasions estrangeres a causa de les rivalitats entre França i la Gran Bretanya.^ La nova fortalesa, que s'anomenà d'Isabel II, representà per a Menorca l'arribada de noves inversions de l 'Estat i la seva cons- trucció donà feina a un important nombre d'operaris, fins i tot provo- cà un procés d'immigració força im- portant.^ També cal destacar la fabricació de sabates infantils que l'any 185

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F