Affordable Access

100 GODINA RIBNJAČARSTVA »POLJANA« 1902.–2002.

Authors
Publisher
Hrvatsko ihtiološko društvo
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

60_4_4 Prilozi ribarstvenoj struci 100 GODINA RIBNJA^ARSTVA »POLJANA« 1902.–2002. U rujnu ove godine u povodu obi- lje‘avanja stote obljetnice Rib- nja~arstva »Poljana« predstavljena je monografija »100 GODINA RIB- NJA^ARSTVA POLJANA 1902.– 2002.«. Autori su knjige Cvjetan Boj~i}, @eljko Ku~i{ i Milan Bo‘i}. Izdava~ je monografije Ribnja~ar- stvo Poljana d. d. Ribnjaci, Hrvat- ska, a glavni i odgovorni urednik je mr. sc. Milan Bo‘i}, dr. vet. med. Spomenica je tiskana na 168 stra- nica, tvrdo ukori~ena, lijepo ilustri- ranih korica, bogato opremljena brojnim prilozima i fotografijama, crno–bijelim i u boji. Monografija je sveobuhvatna. Ukratko je obra|ena povijest cje- lokupnog ribogojstva, a detaljno po- vijest ribnja~arstva Poljana, status i organizacija poduze}a, organizacija rada i poslovanja, sredstva za proiz- vodnju, organizacija i tehnologija proizvodnje i prodaje. Tako koncipirana monografija sa stru~noga gledi{ta ~ini obradu jednoga {aranskog ribogojstva, koja mo‘e poslu‘iti studentima, bu- du}im stru~njacima, organizatorima i rukovoditeljima ribnja~arstva, kao stru~- na literatura provedena i potvr|ena u praksi. Ako tomu dodamo da su ovi naslovi obra|eni u svim razdobljima ‘ivota i razvoja ribnja~arstva Poljana, onda je time znanost o ribnja~arstvu upotpunjena znanjima prakti~ne primjene u dugom periodu od 100 godina, koliko traje i povijest na{eg ribnja~arstva. Knjiga obuhva}a tri dijela. Prvi dio — »Samostalno poduze}e u prvih 65 godina 1902.–1967.«, napisao je dipl. ing. Cvjetan Boj~i}. Drugi dio — »Radna organizacija do Domovinskog rata 1968.–1991.« napisao je ing. @eljko Ku~i{. Tre}i dio — »Samostalno dioni~ko dru{tvo u samostalnoj Hrvatskoj 1992.–2002.« napisao je mr. sc. Milan Bo‘i}, dr. vet. med. Prilozi ribarstvenoj struci 165 Osim navedenih poglavlja, knjiga ima predgovor, literaturu, priloge i izvor podataka, bilje{ke o autorima i monografiju u slici i rije~i. Prvi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments