Affordable Access

Llovera, juzgado por...

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

LLOVERA, JUZGADO POR >fIQl.'lil, Y 13.2ili.l De un hermoso articulo del reiirini1,~-;irl<i i:iriti<:<> illiquei y Radia, [>ublic;iáo en el Bia/*io <tr ffni-c<./o- ira, col>iarn~is los siguientes párrafi ,~: «Burla, buriaixlo, pt~demos decir, Lliivci-:i f r i i sti- biendi,. Co~nenzb por dibujar <:al-icatuc-;,S, ccin ~ i s < > s , iio obstante, <le trabajos más fornialrs cii rl Arte; hizo Iriego con espontáiieo Iil>iz a<jiieilo.i tipris <lc se6orit;is y inoclraclias del puel~lo li:ircel<inés, <]u<: copii, ciiii veril;i<l en lo Sunil;inient:il, coii elc;r;irites totlucsílt si) c<>sech:i en 111s det:<lles; as<:eii<liii luego i la acuarela, e n I;i que di6 proritíi miicstt-:is <le c ~ i - tenrlcr rl giiicro; )- así, paso tr:is p:is<,, si I i i v i ~ r.in rapidez iin<l:i corníiii, llcgii al ci*ailri> de cr>stutiil>t.es, especialiilatl en <tire Iizi dej;i<lii obr;is <liie Ir ii:iii ~ : i l i - rlu apl;itisos en <listiiitas capitales de 15oropa. Hciii<is dichi~ ;intrs <lee L l i ~ i e r a tenía !isoiii>mi:t p~.i>pix y nos ahrnizimi,~ <:si ello. De la,-ga i1ist;ioci;i I C E c < > i ~ i , - <:edoc-es y I<>s :iii<:ionados .l 1 ; s Hi:ll;is .\rtcs i. i irio<.iaii un clilirijo b i i i i : ~ pintura d e I.loi.ri-;t. Sa<lii. sc 1~: adclant;ili>l <:ti clegaiici;~ en las lii~c:is y <:ti <-l imo<i<, de 1lei;ir cl piiicil y i:l lál>iz. .\(jttcll;~s <l;itn:ts, !tt.jo- saiiicnrc ::t:iii;iil:is, qiic s r c<>iiiplncia cii s:i?:il. c i t . I:i i-iil;i rca! par-a ti-ac,-las los <Ir,ini~ii<>s drl .L\t-tci tr.- iiian cics-ti, aii.,: <le iiguriiies <Ic inoii;rs, iil;is 110 cll 1 0 i-icioso <le cst;i clase ilr 1:riiiiiias. sino en lo (listiti- ~u id i i , ;ti!-<,so y <~leg:tiite i ~ u c SI: xdvici-ten <:ti l:is <1iic ,>rucc<lcri <Ir: iiuci~a nraiio. 'l'<i<las l:is rliujeres d<: 1-lii- vera cr;in i:sl~eltas, coii t;ille d e ;tiisl>;i, i'cisti-o < I ~ : I - ladi> y t>j;izus negros ri ;cziiles, qrte i<:s ini1iriiiii;iii ex^ ~ ~ e s i ó i i i aiiimadisiin;r, i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F