Affordable Access

The Semantic Link Between Political Acting and Political Experience

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Rodin. D .. Semanl.h;ka . . . Polit. misao, Vol. XXV (HI88) , No. 2, str. 62-71. 62 Izlaganje sa znanstvenog s l<upa UDK l :32 l 32.01 Semantička spona između političkog čina i političkog iskustva Davor Rodin Fakultet političkih nauTca t~ Zag·reb1~ Sažetak i shodište semantičke spone političkog djelovanja i poHtićkog iskus- tva jest hermeneutička situaci ja suvremeno,:( građanina kao člana đl'­ žavne zajednice. Političko iskustvo je iskustvena građa p1·eoblikovančl obra7.ov::u1jem, vrijednof;nim obra.c;cjma, predajom i običajima, ono je vi~estruko stil izirano. Na podlozi tako oblikovanog >>politličkog pif;ma··• zbiva se političko djelovanje kao proces njegove interJ)n:!Lacijc. Po- litičko djelovan je J'a7.likuje SP i?.medu ru tinskog (tt·ad:lcija) i izvornog (inovat::ija). TaJwo razl i kovanje uLnačava i frontove u suvremenoj filo- zofij i poHtike: (l) teorije hermeneutičkog scijentizma koje operiraju s anahronističkim pojmovima objašnjenje i ra7.umijevanje, i (2) okazio- nalističke, decizlonističke i konlingt!nlne lcol'ijc djelovanja knnzervatl- vnu-liberalnc teorije političkog djelovanja. Semantička spona puldUči<Og znanja l političk()g čina jest sposobt1ost razl ikovanja promijenjenih sta· uja unu1.ar t.ih medija. Temom st..:mantička spona Jzmeđu političkog čina i političkog iskustva ne želi se aprio1i odgovoriti na implicirano pitanje što je politički čin a što pol itič·ko iskustvo. Filozofija politiakog mora se zadovoljiti predra.zumijeva- njem ovih pojmova. Bilo bi s današnje točke gledišta naivno misliti da se ove pojmove može zadovoljavajuće odrediti rekonstrukcijom navedenog na- s tanka političkog u Grka u 5. stoljeću p rije naše ere. Još manje pristaje u okvir današnjeg mišljenja pokušaj logičke ddinieijc političkoga. Protiv ta- kvog primala loglčkog uma pod'uzeta je rehabilitacij a praktične filozofije. P reostaje, dakle, da se bez loše savjesti pođe od da11ašnjeg razumijevanja ovih relata .i da se ispita kako se političko djelovanje odnosi prema poli

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F