Affordable Access

El espíritu de la colmena (1973) de Victor Erice

Authors
Publisher
Centre de Cultura Sa Nostra
Source
Legacy
Keywords
  • Motion Pictures

Abstract

Classics moderns. La pèrdua de la innocencia (I) El espíritu de la colmena (1973) de Victor Erice Iñakl Revesado Si ens quedàssim nomes amb aixô diriem que Erice fa un dels retrats mes encertats de la monótona vida dels petits pobles a través de les vides d'aquestes dues nines que inventen els seus joes infantils per omplir les lentes hores A partir d'aquest arricie i al llarg deis propers me-sos mirarem de revisar alguns deis films que mes empremta ens han deixat. De sempre, des de les pagines de Temps Moderns hem apostat peí ci- nema de qualitat, incidint d'una manera mes insis- tent sobre les pel-lícules clássiques, és a dir, sobre aquelles que ja s'han guanyat un espai dins la his- toria del cinema. La intenció ara será recuperar, mes a mes, altres obres de qualitat també indiscu- tible, pero mes properes en el temps, que tal vega- da necessiten encara del pas deis anys per guanyar- se també el premi de ser recollides per la historia del cinema. Per aixd les anomenarem "clássics mo- derns". Serán básicament pel-lícules de les tres dar- reres dècades del segle passat i també qualque honrosa excepció del segle actual, que hagi fet ja mèrits suficients per convertir-se en clássic, almenys al nostre parer. Intentarem omplir aquesta secció amb cinema variat, tant pel que fa a la procedencia de les histories com a la seva temàtica, però inten- tarem també presentar-vos-les d'una manera orde- nada, agrupades per aquelles característiques que les uneixen. De vegades, com a mostra del tema tríat, en tendrem prou amb una o dues pel-lícules, d'altres l'estudí será mes extens, encara que inten- tarem no allargar-nos massa: el que cercam des d'a- quí és animar-vos a fer-vos amb el DVD de la pel-lí- cula comentada ¡ que pugueu gaudir amb nosaltres d'aquestes perles del cinema. Podríem haver comencat amb un altre tema, però hem trobat adient iniciar aquesta selecció 4 Gemps moderns núm. 130 per la mirada d'alguns cineastes sobre el món de la infancia, pel relat que

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F