Affordable Access

Novi val – kretanjem do zdravlja

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

114-116sveuciliste.indd 114 29(2008)2 polimeri S V E U ^ I L I [ T E Priredila: Tatjana HARAMINA Nano je postalo ~arobnom rije~ju. Nano- znanosti su temelj, intrinzi~nost u tehni~kim rje{enjima, nanotehnici. Valja razlikovati nekoliko podru~ja. Ovaj put pozornost }e biti posve}ena novom valu u nanotehnici, nanospravama.1 Prvi val nanotehnike bio je usmjeren na kon- trolu strukture na su~eljima na nanometar- skoj skali radi postizanja boljih svojstava i funkcionalnosti. Funkcionalni materijali za elektroniku i fotoniku mijenjaju na{ na~in `ivota i produljuju ga primjenom nanoteh- nike u medicini. Danas je na pomolu drugi val nanotehnike; pozornost je usmjerena na potpuno funkcionalne nanosprave. Iako je vizija mno{tva futuristi~kih fantasti~nih filmova sa znanstvenog motri{ta naj~e{}e na krivom tragu, u filmu Fantasti~no putovanje (1966.) pojavila se si}u{na podmornica u ~ovjekovu organizmu sa si}u{nom posadom koja je trebala izlije~iti ~ovjeka, stanicu po stanicu. Premda je vizija podmornice koja pliva tijelom i lije~i ga potpuno nerealna, sprava koja se u stanju sama pokretati vrlo je privla~an cilj eksperimentalnih znanstvenika. Skupina fizi~ara i kemi~ara sa Sveu~ili{ta u Sheffieldu, predvo|ena R. A. L. Jonesom i A. J. Ryanom, usmjerila je napore u tom pravcu. Veli~ina takvog ure|aja morala bi biti uspo- rediva s veli~inom crvenih krvnih stanica, kako bi se mogao kretati po krvo`ilnom sustavu. Postavlja se pitanje koja je razlika izme|u pliva~a promjera 7 µm (poput cr- venih krvnih stanica) i npr. pliva~a visine 2 m. Za oba vrijede isti fizikalni zakoni, ali se razlikuje na~in na koji su primijenjeni. Iz Reynoldsove zna~ajke malog iznosa vidljivo je da je otpor fluida kretanju ~estice po- sljedica viskoznosti, a ne momenta ~estice. Ovaj si}u{ni objekt vidi vodu poput ljepljivog sirupa, dok u slu~aju prestanka plivanja ona ne mo`e nastaviti kretanje inercijom. Pro- Novi val – kretanjem do zdravlja totipovi iz prirode, poput nekih bakterija i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F