Affordable Access

Tate, Bertran i Gil Aguja, doctors honoris causa

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0228_012 12 f. [i^EVISTA DC GiliONA -> MJM. i j N CKNIK - I IMiHf-.U 200,^ t- CRÓNICA Un aprofundiment de robra de Joan Roca Pinet La demarcació de Girona del CoMegi d'Arquitectes de Catalunya va muntar una exposició a la seva seu, del 29 de setembre al 7 de novembre de 2004, d'obres fetes per l'arquitecte Joan Roca Pinet. on es mastrava una part significativa deis seus projectes, guardats en l'Aníiu Historie de Tentitat. Junt nmb IVxposició s'h;i cdicLic un catáleg, scgLiiíjt en la línin de pubIic;icions d'aquesca deiníircació, on L's t^ i uiiLi i n tt'r pretil ció de Tobra de Roen Pinel, es repass;i la biografía, s'ajun- i'A una interessant crono- logia d'obres, per acabar amb el catñleg deis prd- jecies exposats. La casa Norat de Girona, de Roca Pinet. Jo;in R o c a i P ine t havia nascvu a Girona Tany 1885, i havia obtin- gut el titol d'arquitecte el 191(1. Tres anys dcsprés va ocupar la vacanc d'arqiii- tecce municipal d 'Olot , carree que va exercir fms al 1918, que va passar a arquitecce a la delegació d'Hisenda de Gironn. Les p r i m e r e s obres teñen una clara influen- cia de D o n i c n e c l i i M o n t a n e r , estil que va evolucionar cap al nou- centisnie, on es ta patent rinflux d'un;i altiM perso- nalitat dins l'arquitectura del nos t re país: lí-afacl Masó. L'evolució de la seva obra va compor tar q u e a d o p t e s mes tard estílenles racionalistes. Va projectar diversos equipaments, tant escolars (en son un exemple les escoles de les Islanes d'HostoIcs i Ripoll) com industriáis (centráis eléc- criques de Bescanó i B e r e n g u c r de Gi rona , tabriqucs Deseáis i Joane- tes, anibduL's d'C^lot, Edi- torial Dalmau Caries Pía de CÜrona). Es ['autor de l ' e ixampla Malagr ida d'Olot, un deis exemples niés rceixits del UIOLICI de ciutat- jardí , amb zones verdes i xalcts aVllats. La Gue r r a Cavil va desbaratar niolts projectes i crajectories personáis, com és el cas de R o c a Pinet, inhabilitat dur

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F