Affordable Access

Prematür Ejakülasyon Hastalarinin Klinik Ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Tip

Abstract

Amaç: Çalışmamızda Prematür Ejakülasyon (PE) tanısı konulan hastaların klinik vedemografik özelliklerinin incelenmesi amaçlandı.Gereç ve yöntem: Kliniğimize erken boşalma nedeniyle Ocak-Haziran 2004tarihleri arasında başvuran 53 hasta çalışmaya alındı. Hasta bilgilerine, cinsel işlevbozuklukları için oluşturulmuş Microsoft Access veri tabanından ulaşıldı. İlk cinselilişkiden itibaren PE yakınması olanlar Primer (PPE), yakınması daha sonra başlayanhastalar Akkiz PE (APE) olarak kabul edildi. Her iki grup yaş, eş yaşı, evlilik süresi,sünnet yaşı, nokturnal kontinans yaşı, PE süreleri, ilk koitus yaşı, ejakülasyon latanszamanı, ön sevişme süreleri, sistemik hastalıkları, uluslar arası prostat semptom skoru(IPSS), uluslar arası erektil fonksiyon indeksi (IIEF) ve Amerikan Ulusal Sağlık Örgütüprostatit(NIH-prostatit) skorları açısından karşılaştırıldı.Bulgular: Primer PE'li 27, APE'li 26 hastanın ortalama yaşları, sırasıyla 50,6 ± 12,3(27–70 yıl) yıl ve 53,5 ± 10,4 (32–68 yıl) yıl olarak saptandı. Çalışmaya alınan hastaların39'unda (%74) erektil disfonksiyon varlığı saptandı. Çalışmaya alınan hastalarınortalama sünnet yaşı 5,7 ± 2,6 (1–14) yıl, ilk koitus yaşı 19,0 ± 2,7 (13–29) yıl idi. Heriki grup arasında yaş, eş yaşı, evlilik süresi, sünnet yaşı, nokturnal kontinans yaşı, PEsüreleri, ilk koitus yaşı, ejakülasyon latans zamanı, ön sevişme süreleri, IPSS, IIEF altgrupları ve NIH-prostatit skorları açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Sistemikhastalık varlığı primer PE grubunda 9 hastada (%32) APE grubunda ise 19 hastada(%68) saptandı (p<0,05). Sistemik hastalıklardan en sık görülenler diabetes mellitusve kardiovasküler hastalıklardı.Sonuç: Sonuçlarımıza göre PE hastalarının büyük çoğunluğunda erektil disfonksiyonbulunmaktadır. Androloji polikliniklerine başvuran kardiyovasküler hastalık veya DMgibi sistemik hastalık öyküsü olan hastalarda ED ve PE birlikteliği açısındansorgulanmalıdır.Objective: Aim of this study was to evaluate the demographic and clinic propertiesof men who were admitted to urology outpatient clinic with complaints of prematureejaculation (PE).Material and method: Total of 53 patients who admitted to urology outpatientclinics with the complaint of PE between January to June 2004 were enrolled thestudy. Patient data were taken from the Microsoft Access database that consisted forsexual function disorders. Patients were group as primary (PPE) and acquired PE(APE). Primary PE is characterized by onset from the first sexual experience, remainsso during life and ejaculation occurs too fast (before vaginal penetration or < 1–2 minafter). Acquired PE is characterized by a gradual or sudden onset following normalejaculation experiences before onset and time to ejaculation is short. Both groupswere compared for patients' and partner's age, marriage duration, circumcision age,ejaculation latency time (ELT), foreplay duration, systemic diseases, InternationalProstate Symptom Score (IPSS), International Index of Erectile Function (IIEF) andNational Institute of Health–Prostatitis (NIH-prostatitis) scores.Results: Mean age of the patients were 50.6 ± 12.3 (range 27-70 years) years and53.5 ± 10.4 (range 32-68) years in PPE (n=27) and APE patients (n=26), respectively(p>0.05). Of the 53 patients 14 (74%) had erectile dysfunction. Mean circumcision ageof the total 65 patients was 5.9 ± 2.8 (range 1–14) years. First coitus age was 19.4 ±3.1 (range 13–29) years. There were no significant differences between two groups inthe mean of age, partners' age, marriage duration, circumcision age, nocturnalcontinence age, first coitus age, ELT, foreplay duration, IPSS, IIEF doamins and NIHprostatitisscores. The presence of systemic disease was detected in 9 patients (32%)in PPE group and 19 patients (68%) in APE group (p<0.05). The most commondetected diseases were diabetes and cardiovascular diseases.Conclusion: Our results showed that the majority of the patients with PE had ED.The co occurrence of PE and ED should be questioned in patients admitted to anandrology outpatient clinic who had the history of cardiovascular diseases and diabetesmellitus.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F