Affordable Access

Interaccions artístiques insospitades

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

226 94 l^ >74l *• REVISTA DE G I R O N A •» NÚM. 22(Í SETEMBRE - OCTUBRE 2004 «- CRÍTICA RABASSEDAS. Ramon. Els termlters. Girona: CCG. 2004. 272 p. SALA, Maria. La cuenca de la Torde- ra. Barcelona; Milenio, 2004. 157 p. SflPENA I AZNAR, Carles, Els ermitans. Girona: Diputació, 2004. 96 p. SERRADELL. Àngel. Memòries de //u/- ta. Girona. CCG, 2004. 210 p. SiaiLS. Àlex [et al.]. Joar) M. de Ribot i de Batlle. Girona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 2004. 109 p. SOLANA SOLANA, Miquel. La gent de Palafrugell: població i migració del segle XVal segle XX. Girona: Ajunta ment/Diputació, 2004. 124 p. TARRÉS. Josep. Et poema de Pas- qua. Girona: Diputació, 2004. 103 p. TERMES, Josep; COLOMINES, Agustí. Patriotes I resistents. Barcelo- na: Base. 2004.378 p. TREMOLEDA, Joaquim; MINOBIS, Pep; M1NO8IS, Berto. La Garrotxa d'Empordà: Lladó-Cabane- lles. Girona: Diputació, 2004. 153 p. VEHI, Montserrat jet al.\. Itinerari geològic per Caldes de Ma/ai'e- lla. Girona: Urtiversitat de Giro- na, 2004. 34 p. ViADEH I GUSTÀ, Fernando. 127gene- alogies de Fernando Viader La memòria familiar deis propieta- ris gironins. Girona: CCG, 2004, 286 p, ViLADiu, Pau; SALA, David, Miànigues. Girona: Diputació / Caixa de Girona, 2004. 96 p, ViNYAs I COMAS, Joan. Memòries d'un gironí. Una visió de la premsa de Girona. Girona: Col·legi de Periodistes de Catalunya / Diputació, 2004. 2n vol. de la col·lecció Papers de Comunica- ció. 207 p. VIOLANT, Ramona. El món màgic de les fades. Sant Vicenç de Cas- tellet: El Farell, 2004,123 p. ressa als descendents de les fàniilies que hi apareixen i als genea log i s tes en genera l , però també i sobretot als his- toriadors del món rural giro- ní i català, per als quals de ben segur que s'acabarà con- vertint en una obra de con- sulta i referència obligades. Ara només cal que la tenaci- tat i la i l · lusió q u e han pemiès fer realitat aquest pn- mer lliurament tinguin con- tinuïtat i que, algun di

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments