Affordable Access

TUTUNDURMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: TÜRK GSM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Authors
Publisher
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Publication Date

Abstract

Rekabetin çok yoğun yaşandığı Türk GSM sektöründe uygulanan tutundurma faaliyetlerinin, tüketici satın alma davranışlarına etkisinin belirlenmesi amacıyla bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma kapsamında Ankara’da yaşayan 400 gönüllü aboneye, 38 sorudan oluşan bir anket uygulanmış, elde edilen veriler PASW v18.0 paket programı kullanılarak tasnif ve analiz edilmiştir. Yapılan Ki-Kare analizi sonucunda; katımcıların demografik özelliklerine göre etkilendikleri değişkenler belirtilmiş ve GSM işletmelerine önerilerde bulunulmuştur. . Daha sonra “GSM Sektöründe Uygulanan Tutundurma Faaliyetlerinin Tüketicilere Etki Düzeyi Boyutu” için toplam bir boyut puanı elde edilmiş ve bu puan değişkeni ile ankete katılan kişilerin demografik özellikleri arasındaki var olduğu düşünülen ilişkiler, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (anova) testi ile gerekli hipotez testleri kurularak test edilmiştir. Ki-Kare analizleri ile t testi ve Anova testi sonuçlarının büyük oranda örtüştüğü görülmüştür.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments