Affordable Access

Contribució al coneixement de les mines de coure situades en el permo-trias de Menorca

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ENDINS, n* 22. 1998. Palma de Mallorca. CONTRIBUCIÓ AL CONEIXEMENT DE LES MINES DE COURE SITUADES EN EL PERMO-TRIAS DE MENORCA per Damia CRESP~ i Antoni MERINO Resum Les mineralitzacions de coure que es troben presents en materials del Permotrias de Menorca són conegudes des d'antic, i han estat aprofitades en diverses explotacions. Són mineralitzacions de tipus red-bed en les quals el mineral principal és la calcocita (CUZS), i la malaquita (Cu2C03(OH)~) es troba com a mineral secundari. Es presenta la topografia de la mina Adela, localitzada al Pla de Mar (Ciutadella, Menorca), i també es discuteixen breument les condicions de formació dels diposits minerals de coure a Menorca, de la mina Adela i del Toro (es Mercadal, Menorca). Abstract The presence of copper ores in Minorca's Permo-Triasic units has been well-known from long ago and these ores have been mined at various exploitations. These deposits are of red- bed type, with chalcocite (Cu2.S) being their principal mineral and malachite (Cu2C03(OH)2) their secondary mineral. In this present paper we present the survey of the Adela mine in the Pla de Mar, Ciutadella, Menorca, and we briefly discuss the formation environment of these copper ores on Menorca at the Adela mine and a mine at Toro, es Mercadal. Introducció Amb el present treball es pretén donar a coneixer el resultat de la campanya que es va fer a Menorca al desembre de 1996, per tal de topografiar i explorar algu- nes mines. També volem posar a I'abast de la gent els coneixements sobre les mineralitzacions de coure que es tenen de les Balears, sobretot de Menorca. És interessant senyalar que, encara que les minera- litzacions de coure del pla de Mar de Menorca no desta- quen pel seu gran rendiment economic, sí sobresurten pel s6u valor científic i didactic, ja que en aquesta loca- litat t r~bam un exemple molt clar de jaciment tipus red- bed que caldria preservar per a les generacions futures. Situació geografica La mina Adela

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments