Affordable Access

Osnovni problemi profesionalnog aspekta rehabilitacije i mentalno retardirane omladine na nivou debiliteta

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Viso,ka defektoloika Skola SveuiiliSta u Zagrebu Odsjek za mentalnu nedovoljnu razvijenost Vojisiav Kovaievi6 OSNOVNI PROBLEMI PROFESIONALNOG ASPEKTA R,EHABILITACIJE MENTALNO RETARDIRANE OMLADINE NA NIVOU DEBILITETA - Problem opieg osposobljavanja mentalno retardiranih osoba star je kolikoi spoznaja da se s njima mogu postiii odretteni rezultati u njihovu odgoju, obrazovanju, socijalizaciji ili, najopcenitije redeno. u rehabilitaciji. Zastarjela razmatranja i tretiranja rehabilitacije desto su ukljudivala me-haniiku podjelu na razna strudna podrudja. suviemenu rehabilitaciju kom-pleksno promatramo kao jedinstveni rehabilitacioni proces koji u sebi uklju-iuje ekonomski, medicinski, pedagoski, pravni, profesionalni, psiholoski i so- cijalni aspekt. - ovisno o razvoju ekonomskih snaga, kao i o strukturi druitva i nivou pro-izvodnje, razlidito se postavljaju problemi rehabilitacije mentalno nedovol;no razvijenih osoba. Zbog toga se u raznim historijskim epohama ti problemi razliiito tretiraju, a i u istom historijskom razdoblu ..rog., ." razlidito postav- ]1atr u raznim zemljama, sto je takoder ovisno o-navedenim komponentama.u istoj zemlji mogu,postojati nejednake koncepcije rehabilitacije mentalno retardiranih, Sto je takocler ovisno o stupnju druslvenog razvoja i proizvodnih snaga u pojedinim njenim dijelovima. I u nasoj se zemlji problem rehabili- tacije razlidito rjesavao u vremenu izmedu dva svjetsk" -."i". za razliku odtretmana koji je proklamiran nakon uspostave nove Jugoslavije. u ovom20-godi5njem razdoblju mnogo se lutalo i traZilo adekvitne koncepcije zatretman mentalno retardiranih: bile su preteZno proklamirane sccijalistidkimhumanizmom, premda se on desto u praktidnoj primjeni identificirao kao hu- manistidko-karitativni tretman povezan preteZno emocionalnim pristupom pre_ ma tcj kategoriji invalida. Nije slutajno doSlo do razliditih shvaianja rehabilitacije mentalno retardi-ranih u naSoj zemlji koja su se narodito odiazavala u proiesionalnom aspekturehabilitacije. Proizvodn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments