Affordable Access

Hur dokumentationsskyldigheten i samband med internprissättning påverkar bevisbördan vid tillämpning av korrigeringsregeln

Authors
Publisher
Lunds universitet/Juridiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Skatterätt
  • Law And Political Science

Abstract

Företagens internprissättning har under de senaste decennierna blivit mera uppmärksammat. Orsaken till detta är att de multinationella företagens roll på världsmarknaden har ökat markant och att dessa internationellt verksamma koncerners internprissättning även har fått stor betydelse för staterna och deras skatteunderlag. Den 1 januari 2007 infördes dokumentationskrav för gränsöverskridande transaktioner mellan företag i koncerngemenskap om dessa transaktioner uppgick till en viss storlek. Bakgrunden till regelverket var att internsättningsproblematiken uppmärksammats internationellt och att många andra stater infört dokumentationskrav i sina lagstiftningar. Även Sverige ansåg att det behövdes dokumentationskrav, främst för att kunna upprätthålla en effektiv skattekontroll och på det så vis bevaka det svenska skatteunderlaget. Befintliga regler om vem som skulle visa vad i en taxeringsprocess på interprissättningsområdet ansågs knapphändiga och som en konsekvens därav uppkom ofta oklarheter gällande bevisbördan i samband med mål om internprissättning. Problemet med koncerninterna transaktioner hade diskuterats såväl i Sverige som internationellt. En av anledningarna till införandet av ett dokumentationskrav är att Sverige vill upprätthålla en mer effektiv skattekontroll. Bevisfrågor i samband med internprissättning har varit föremål för debatt under en längre tid. Det ursprungliga förslaget gick ut på att införa en omvänd bevisbörda på grund av bevissvårigheterna banksekretessen i vissa lågskatteländer medförde. Dokumentationskravet är en kompromiss mellan det förslaget och dåvarande lagstiftning. Den huvudsakliga slutsatsen i denna uppsats är att den formella bevisbördan fortfarande åligger det allmänna, men i praktiken innebär dokumentationskravet att bevisbördan förskjutits till åligga den skattskyldige.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F