Affordable Access

Traducció de la Brevis Enarratio hystoriae virginis marieae de Nuria

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TRADUCCIÓ DE LA BREVIS ENARRATIO H YSTORIA E VIRGINIS MA RIA E DE NURIA En atenció a algunes peticions, oferim la versió catalana del text Ilatí publicat en el darrer número. En realitat, el pla inicial era publicar conjuntament I'original Ilatí i la seva versió. Pero, per problernes d'índole diversa, entre d'altres, de ternps, varn publicar nornés I'original Ilatí. Pensavem i pensern que podria ser una bona eina pera I'estudiant comarcal de llengua Ilatina. Aquest text, els famosos Carmina i d'altres textos que irem publicant d'autor o tematica local, constituiran uns antologia apta tant per a I'ensenyament corn per a I'especialista. M'excuso de no oferir una traducció poetica. Segurarnent és la que mereixeria el text. He assajat una traducció al maxim de fidel i entenedora possible. Les notes pretenen ser aclaridores i informatives. Ni molt menys he exhaurit les possibilitats d'anotació filologica que dóna el text. No dic res de les fonts Ilatines, dels topbnims ernprats al llarg del text. etc ... Tots aquests aspectes poden ser I'objectiu de futures recerques i de treballs rnés arnplis. Vull acabar donant les gracies. He rebut I'ajut, el consell i I'orientació de rnolta gent. La llista seria interminable. Pero, en especial. vull recordar i agrair el recolzament constant del meu col4ega Joan Esquena Moret. Corn sernpre, pero, els errors seran rneus. Núria és un porto bé una muntanya, on I'alt Pirineu, que travessa els aires, s'eleva fins als astres del cel. La Cerdanya, terra rnolt fecunda, i la potent Vall de Ribes. que rep la seva riquesa dels seus rius"', la tenen a I'endernig. Aquí s'alcen els aspres rocarns d'una vasta muntanya. L'aigua flueix per una terra foscaf21 i la candida Dorisf3) cenyeix arnb els seus dos bracos aquesta terra. Hi lluen rius gelids, nats de deus brolladores i els raigs d'aigua de les fonts es vessen sobre la terra prenent la forma &una cabellera. El riu Segre i el Ter, dins les gorges dels quals neixen la saborosissima

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F