Affordable Access

Felanitx, núm. 2835

Publisher
Bartomeu A. Pou Jaume
Source
Legacy

Abstract

CENTRE CULTURAL Ajuntament de Felanitx Demà diumenge, a les 9'30 del vespre A LA CASA MUNICIPAL DE CULTURA CONCERT a càrrec de RUTH WALKER i ANNA PODA (Flauta dolça) (Clave) As oc. Premna Forana C/ , Princosa, 24 07240 SANT JOAN Any IIX Núm. 2835 1147 Medalla *Ciutat de Felanitx NITX Dissabte 27 de febrerde 1993Preu: 85 Ptes. ri d'interessos locals Director: Bartomeu A. Pou Jaume Redacció f Administració: C. Major, 25 - Tel. Dipòsit Legal, P.M. 351-1959 Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» - FELANITX Una Rua devaluada to Adrover. Categoria B, comparses amb maxim de 12 participants: lr. premi, de 24.000 ptes. a «Hen- ry VIII and sequaços» d'Isabel M.a 2n. i 3r. premi declarats deserts. 4t. premi, de 4.000 ptes. a «Ses camereres» de Margalida Nicolau. 5e. premi, de 3.000 ptes. a «Los hados campanillas i Peter Pan» d'Antònia Vicens Oliver. 6è. premi, de 3.000 ptes. a «Los Punkis» de Juana Porras Gallardo. Categoria C, comparses amb més de 12 participants Ir. premi, de 80.000 ptes. a «Com- parsa de Carnaval» d'ApoliOnia Rot- ger. 2n. premi, de 60.000 ptes. a «Tum- bet» de Bernat Pascual. 3r. premi, de 40.000 ptes. a «Los atrevidos» de la Casa de Extrema- dura. La Rua d'enguany experimentà una notable baixada quant a nom- bre de participants amb relació als anys anteriors, per be que entre els concurrents hi hagué aportacions molt estimables' i d'un nivell artistic prou notable. Hi mancaren les com- parses multitudinàries que anys en- rera competien en originalitat i fan- tasia i a la secció de carrosses no- més una podia considerar-se com a tal de les dues que s'inscrigueren. Una dotzena de comparses de més de dotze participants, quatre de menys de dotze, tres inscrits indivi- duals o per parelles i dues carros- ses, una de les quals era comple- ment d'una comparsa, fou la dota- ció total de la Rua '93, que comptà a més amb el concurs inestimable de la Banda de Tambors de Porto- colom i la Banda de Música de Fe- larfiti; Nadal Batle, ree- legi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments