Affordable Access

L'aire i l'aigua com a artifici de la reina blanca: a la Molina, disset hectàrees de pistes tenen la neu assegurada

Authors
Publisher
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Arquitectura i habitatge Recuperació de la plaqa Major de Vic. Utilill--1 i imatge: dialeg amb I'entorn urbanístic. Lluís Gelpí i Jordi Segura ARQUITECTES La plaqa Major de Vic que, actualment, serveix mes aviat com a area d'aparcament, és un objectiu de la Direcció General dlArquitectura i Ha- bitatge (Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la Ge- neralitat de Catalunya) mitjanqant el qual, recuperant-la amb criteris de funcionalitat i potenciació de la seva imatge, vol incitar les altres poblaciones perque millorin els nuclis antics sense renunciar als seus valors artístics i historics. En I'arranjament de la plaqa Major de Vic, a Osona, no pretenem sola- ment de disciplinar I'espai urba, sinó també de facilitar-ne I'harmonit- zacio amb el context. L'ampli espai urba a la placa Ma- jor de Vic, que acull dos cops per setmana i en festes assenyalades el tripijoc d'un mercat a I'aire Iliu- re, que se celebra peribdicament des de I'epoca medieval, resta una gran part del temps com a conte- nidor permanent de vehicles que s'hi estacionen, funcionant practi- cament com a area d'aparcament. quitectura i Habitatge de la Gene- ralitat, ha aparegut a Catalunya una clara voluntat d'intervenir amb pro- funditat dins els nuclis urbans i en especial en els seus sectors histb- rics o antics, per tal de capitalitzar el gran patrimoni cultural que con- tenen, a la vegada que es millora i s'explota amb racionalitat tot el aue en les dites arees urbanes hi ha o és possible que hi hagi. Amb Aquesta circumstancia, afavori- el tractament de la plapa Major de da per un paviment inadequat i de- Vic, la Direcció General dlArquitec- teriorat, no porta enlloc més que turs i Habitatge es proposa donar a una degradació de l'ambit, i res- un fort impuls al conjunt moriu- ta possibilitats d'acull o de promo- mental de la capital dlOsona, fer ció d'activitats culturals, cíviques, una actuaci~ que inciti més pobla- lúdiques, etc ..., és a dir, tot all6 que c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments