Affordable Access

Phương pháp hệ thống và yêu cầu, quan điểm đổi mới hiện đại hóa hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay (Một cách tiếp cận)

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date
Keywords
  • Phương Pháp Hệ Thống
  • Hệ Thống Chính Trị
  • Hiện đại Hóa
  • Quan đIểm

Abstract

Đổi mới và hiện đại hóa hệ thống chính trị là motọ yêu cầu khách quan để phát triển đất nước trong điều kiện hiện nay. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra cách tiếp cận hệ thống đối với hệ thống chính trị ở nước ta nhằm phân tích vai trò, vị trí và nhiệm vụ của mỗi bộ phận trong hệ thống đó. Tác giả cho rằng, hệ thống chính trị là một hệ thống đa trí tuệ và do vậy, trong quá trình đổi mới, cần chú ý một số tính chất cơ bản của nó. Cụ thể là: thứ nhất, tính mở của hệ thống chính trị; thứ hai, tính chủ đích của hệ thống chính trị, thứ ba, tính đa chiều, đa phương của hệ thống chính trị; thứ tư, tính chỉnh thể, hợp trội của hệ thống chính trị

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.