Affordable Access

Dragoslav Dević, Uvod u osnove etnomuzikologije, III deo (instrumenti), Skripta, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1977, 229 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

282 narodna umjetnost 19 (1982) .iz tipa arapsko-perzijske melodije kOja je u Rumunijj dominantna i poznata kao »cantec lung« (dugac- ka pjesma). Novija istr,azivanja po- kazuju da Bart6k nije bio upoznat s madarskim primjerima, pr-ema kojima se moze jasno razlikovati instrumentalni tip koracnice rako- cij.evske pjesme od drugih melodij- skih tip ova koji pripadaju rakoci- jevskoj vrsti pjesme. Danas je poz- nato da se ta vrsta rakoCijevske pjesme prostire mnogo sire - u Madarskoj, Poljskoj, Slovackoj, Mo- ravskoj i Hrvatskoj. Autorica ple- dira :za raz1ikovanje dvaju odvoje- nih znaoenja rakocijevske pjesme: i,nstrumentalne i cijele porodice ra- kocijevske pjesme s nekoliko ka- rakteristicnih tipova. U zakljucku iznosi miSljenje da prema ranijim pojavama rakocijevske pjesme, koje obiluju strofnim formama, i prema njihovoj velikoj rasprostranjenosti izgleda nevjerojatno da su se te vrs- te mog1e razviti iz slobodno struk- turiranih »cantec lung«, tj. dugackih pjesama - 3. Katalin P,aksa, Sus- tav ul!:rasa napjeva jz sestog sveska Corpus Musicae Popularis Hungari- cae. Analizom ornamentacije 14 ti- pova napjeva te velike zbirke, izvr- senom u prvom dijelu Clanka, au- torica uspijeva identificirati opcenite karakteristike ornamentacije pojedi- nih tipova. Pravila tipicnog orna- mentiranja koja je moguce izvesti ,jz razlicitih varijanti sazeto se iz- nose u drug om dijelu studije, u nekoliko manjih cjelina. To su zak- ljucci 0 mjestu ornamenta unutar strofe, 0 odnosu taktne podjele i broja slogova, 0 odnosu ornamenta i akcenta, ornamenta i ritma, 0 strukturi rasporeda ukrasa unutar stwfe, 0 melodijskim karakteristi- kama ukrasa kao i 0 odnosima iz- medu vokalne ·i instrumentalne or- namentacije. - 4. Ilona Borsai, Met- rikai i melodija ko'ptskih Theotokija - B) Nekolici:na studija ove sikupi- ne obraduje probleme datiranja skladbi i utvrdivanja biografskih cinjenica. - 1. Istvan Homolya, Pro·- blem datuma rodenja Bakfarka. - 2. Philippe A. Autexier, Pogrebna masonska oda (Maurerische Trau- e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments