Affordable Access

1618, agost 5. Testament. Girona

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Elisenda Barona i Durana, muller en segones núpcies de Joan Duran , sastre de Girona, sentint-se malalta, atorga Testament. Elegeix marmessors i disposa sepultura al ""carner"" de la Cofraria de la Verge de Gràcia, a la Mercè de Girona; i vol ser enterrada vestint l'hàbit de la Mercè. Fa deixes pietoses i institueix hereva a la seva Margarida Orella, vídua del difunt Pere Orella, bastaix de Girona, disposant que els seus béns es subastin en encant públic i amb el producte es crei un violari per a ella. Després de morta, el que quedi es repartirà a esglésies i monestirs de Girona, a criteri del seu marmessor Joan Taverner, prevere beneficiat de la Seu de Girona

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.