Affordable Access

Download Read

Yeni arkeolojik araştırmalar ışığında Mhtpo????? Th? ????????: Ankyra

Authors
Publisher
Anatolia

Abstract

Bu çalışma, 2002-2007 yılları arasında Roma Dönemi Ankyra’sı üzerine gerçekleştirilen arkeolojikve epigrafik araştırmaların sonuçlarını içermektedir. 1555 yılından itibaren Ankara’yı ziyaret edenseyyahlar ile araştırmacıların gözüyle antik kentteki arkeolojik kalıntılar ve halen günümüzde görülebilenyapılar araştırma kapsamında yeniden incelenmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıile birlikte yoğun olarak Ulus merkezli alanda başlayan modern yapı faaliyetleriyle ortaya çıkan ancakbilimsel yayınları yapılamamış yapı kalıntıları da söz konusu bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. Bubağlamda Ankara-Ulus merkezli kazılara ilişkin T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarıkoymuştur. Adı geçen yapılar dışında bu araştırmada Augustus ve Roma Tapınağı, tiyatro, cardomaximus, sütunlu cadde, büyük hamam, küçük hamam, Roma Bendi, M.S. 3. yy Suru, Jülien / BelkızSütunu? ve nekropol alanları ele alınmıştır.Augustus Dönemi (M.Ö. 27 - M.S. 14) ile antik kentte başlayan imar faaliyetleri M.S. 4. yüzyılakadar kronolojik olarak ele alınmıştır. Günümüzde halen görülebilen antik yapıların plan ve kesit çizimleri‘total station’ kullanılarak yeniden yapılmıştır. Elde edilen bu yeni çizimler, seyyahların bildirimleri,yazıtlar, eski fotoğraflar, yayımlanmış ya da yayımlanmamış kazı raporları ve benzer örnekler elealınarak her yapının araştırma tarihi, tanımı ve tarihlendirilmesi yeniden yapılmıştır.Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilen 1/1000 ölçekli sayısal kent planı, antik yapılaraait planların yerleştirileceği bir altlık olarak kullanılmıştır. Antik kent planının oluşturulmasında yinetotal station kullanılarak halen görünebilen antik yapılar birbirlerine bağlanmıştır. Birbirlerine bağlananantik yapılar, büyük hamamın restore edilen doğu duvarı referans alınarak günümüz dijital kentplanına aplike edilmiştir. Ayrıca tamamen yok olmuş olan antik yapılar, çeşitli referans noktaları bulunarakaynı şekilde kent planına işlenebilmiştir. Böylece antik Ankyra kentinin sağlam verilere dayananhassas kent planı ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen söz konusu kent planı, kentteki cadde-sokaksistemi ile çevresindeki nekropol alanlarını ve dolayısıyla “güneybatı” ve “kuzey” yolunun arkeolojikolarak tespitini mümkün kılmıştır. (This paper presents the results of the archaeological surveys on Roman Ancyra that were carried outbetween 2002 and 2007. Extant ancient buildings of the city were evaluated and reassessed, as wellas non-extant archaeological remains that have been reported since 1555 by travelers and previousscholars.In addition, the surveys also dealt with the hitherto unpublished remains that were discovered in theUlus district during the modern construction activities that started with the establishment of theTurkish Republic. Archival research was carried out in the Ministry of Culture and Tourism, GeneralDirectorate of Antiquities and Museums, and the Museum of Anatolian Civilizations [and AnkaraVehbi Koç Research Centre (VEKAM)]. Consequently, the remains of some buildings that werementioned in the inscriptions, whose location in the city was unknown, such as the stadium, the nyphaeumand the palatium (?), were recognized with their almost exact provenance. Apart from thesebuildings, this study examines the Temple of Augustus and Rome, the theatre, the cardo-maximus, acolonnaded street, the Roman bath-gymnasium complex, a small Roman bath, the water dam, the3rd-century city walls, the so-called Julian Column and the necropoleis of the city.Building programs, which were accelerated in the city in the Augustan period and continued throughthe 4th century AD, were also evaluated in a chorological sequence. The extant buildings were digitallydocumented and their plans and elevations were redrawn. The project also aimed to reassess theresearch history, description and dating of each building, evaluating the drawings together with theinformation provided by early travelers, inscriptions, old photographs, published and unpublishedexcavation reports, and comparisons with relevant parallels. Based on a digital map provided by theAnkara Municipality, ancient city plan in which most of the ancient armatures of the city were plotted,has been generated. Floating buildings were positioned in the city plan with precise digital coordinatesand measurements taken by total station. Extinct ancient buildings drawn and reported in thearchive documents were also placed in their almost intact locations in the city plan thanks to someseveral available reference points. Thus, the project attained almost a complete digital ancient cityplan of Ankyra based on dependable archaeological data. Furthermore, the digital map also comprisesthe street system of the city as well as the necropoleis, which shed light on the location of themajor ancient roads approaching to the city from the south-west and from the north.)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments