Affordable Access

Milena Žic Fuchs, Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect

Authors
Publisher
Crotian Philological Society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ventura - SL1899F.CHP ����������� �� ��� ������� ��������� � � � ������������������� ��������������� ��������������� ���������� ������� ��������������������������� ������������������ ���� � !�������"##$%�&"'(� ��%) Naslov ove knjige sa‘imlje osnovne ciljeve i sadr‘aj kojim se knjiga bavi, ali se iza toga naslova krije vrlo slo‘ena struktura te dosljedna i pomno primije- njena metodologija istra‘ivanja. Glavni je cilj istra‘ivanje i odre|ivanje vrijednosti (funkcije i zna~enja) susta- va engleskih (li~nih, finitnih) glagolskih oblika koji se po tradiciji u gramatika- ma ozna~uju nazivom present perfect. Ne samo {to je potpuno ovladavanje upo- rabom doti~nih glagolskih oblika jedan od osnovnih kriterija za dobro poznava- nje engleskoga (tzv. »idiomatsko znanje«, znanje izvornih govornika), nego su se pitanjem definiranja toga skupa oblika bavili najve}i autoriteti u prou~ava- nju engleskoga jezika, a da ipak do danas nema za present perfect definicije koja bi to pitanje rije{ila bez ostatka, niti postoji definicija koju bi prihvatili svi lingvisti (ili barem ve}ina njih) koji se sustavno engleskim bave. Present perfect ostao je do danas jedan od najspornijih dijelova opisa engleske gramatike. Taj se podsustav glagolskih oblika promatrao i razvrstavao kao glagolsko vrijeme, kao glagolski vid (aspekt) ili pak kao kombinacija vremena i aspekta, a ni u jednom predlo‘enom rje{enju takve odrednice nisu bile do kraja i bez ostatka obja{njene. Autorica je zato sebi stavila u zada}u sustavno kriti~ki razmotriti sve relevantno {to je o toj temi u dosada{njoj literaturi re~eno, da bi na kraju predlo‘ila svoj pogled na to pitanje. Svojom knjigom »Znanje o jeziku i znanje o svijetu« (1991) autorica je svo- jedobno u hrvatsku lingvisti~ku znanost uvela tada novi smjer u lingvistici po- znat pod naslovom kognitivna lingvistika, a do danas je na tom polju ostala najrelevantniji istra‘iva~ u Hrvatskoj (s nekoliko vrlo solidno formiranih u~eni- ka i nastavlja~a) i ujedno jedno od zna~ajnih imena u me|u

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments