Affordable Access

Undersökningar över bokens rödkärna

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Forest Science

Abstract

U n dersökningar över bokens rödkärna Untersuchungen uber den Rotkern der Buche av ERIK RENNERFELT och BERTIL THUNELL MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFORSKNINGSINSTITUT BAND 39 · NR 4 I N NE H ÅLLS FÖR T EC KN I N G Sid. Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kap. I. Uppträdande och karakteristik av rödkärnan.. 4 II. Rödkärnans utbredning i träden . . . . . . . . . . . . 6 · >> III. Förekomst av vatten och s::JCker i splintveden och rödkärnan I z IV. Rötresistens hos splint resp. rödkärna z I V. Kylans inverkan på uppkomsten av röta VI. Hållfasthetsundersökningar ............. . >> VII. Diskussion och sammanfattning av försöksresultaten Zusammenfassung 23 z s 3Z 35 Förord Som en följd av de stränga vintrarna 1940-42 uppträdde i mycket stor omfattning rödkärna i de svenska bokbestånden. Då man befarade, att före- komsten av rödkärna kunde påverka virkets tekniska egenskaper och dess motståndskraft mot rötsvampar i ogynnsam riktning och därigenom allvar- ligt försämra bokskogsskötselns ekonomi, vände sig skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län i november 1945 till Statens skogsforskningsinstitut och Sven- ska Träforskningsinstitutet med en hemställan om en undersökning över hit- hörande frågor. I första hand önskade skogsvårdsstyrelsen en utredning av följande uppgifter: I. Rödkärnans fortsatta' utveckling inom trädet. 2. Rödkärnans motståndskraft mot vedförstörande svampar såväl hos det växande trädet som hos det avverkade virket. 3· Undersökning av rödkärnans hållfasthetsegenskaper. Den förstnämnda frågan kräver en stort upplagd fältundersökning, om ett tillförlitligt svar skall erhållas. De tekniska svårigheterna i fråga om att kon- statera en eventuell tillväxt av rödkärnan inom trädet äro även betydande. Detta problem har därför hittills ej kunnat tagas upp till behandling, utan i första hand har undersökningen omfattat de i punkt 2 och 3 angivna frågorna. Ett gemensamt unde

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments