Affordable Access

Politička misao Nikole Gučetića

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Politička misao Nikole Gučetića Marinko Stšak Bioblbliografija Nikola Vitov Gučetić: (1549-1610) ponikao je u staroj dubtovačkoj porodici koja je javnom životu toga grada dala niz istaknutih ljudi: pje- snika (Ivan, Rafael, Stjepan), teologa (Ambroz, Pavle, Franjo), slikara (Pav- le), glazbenika (Franjo), povjesničara (Ladislav) i u historiji starog Du- brovnika ostavila neizb1isiv trag.~ Nikola se, kao pravi renesansni »uomo universale«, bavio filozofijom, poetikom, politikom, ekonomijom, pedago- gijom, pisao je još komentare o astronomiji, retorici, teološkim problemi- ma, psalmima, a bavio se i eksperimentalnom psihologijom, »prvom u po- vijesti psihologije i filozofije«.3 Osim tog teorijskog djelovanja, gotovo do kraja života sudjeluje u javnim poslovima Republike: tako je sedam puta biran za kneza\ a smrt ga je zatekla na mjestu jednog od šestorice sudaca za civilne poslove. U svoje vrijeme bio je izuzeU1o cijenjen, š to pokazuje činjenica da je za rektora izabran prvi put 1589, dok su mu roditelji bili livi, ~to je bio ri- 1 Mlh. V. Vujić: Ekonomno-politlčkl pogledi Dubrovčanina Nikole Gučetića Sr. Karlovcl, 1900, str. 15. Potres je uništio 213 zgrada i ostavio 5000 žrtava. Na opadanje dubro- vačke moći utječe l poraz flote u §panjol- skim ratovima 1581-1588. Vujić ono VIto (Nicolo Vito di Gozzo) čita kao VId. Bačić kao Vldov (A. Bačić, Nikola Gučetić-Gozze, Zadar, 1910), a Lj. Sitler- ·Premec kao Vitov (Lj. Slfler-Premec, Nl- kola Gučetić, Zagreb, 1977) ; nedvojbeno je da to ime potječe od Imena njegova o- ca, pa su ga suvremenici zvali VItković, Vltovlć (Bačić, op. cit., str. 4) 2 Sime Ljubić , Dizlonarlo b/ograflco degli uomlni ll/ustri dalla Dalmazia, Beč, 1856, str. 166-169. 3 Lj. Slfler-Premec, op. cit., str. 94. 4 Ambroz Bačić (u nav. djelu) opovrgava Appendinlja. Ljubića i Vujića koji su srna- traJ! da s e Gučetić posljednjih godina po- vukao iz javnog života l sav predao •crkve- nim naukama•. što ne odgovara Istini. On je do posljednjeg ča

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F