Affordable Access

Identitat cultural i societats multiculturals

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Jordi VALLESPIR Universitat de les llles Balears Identitat cultural i societats Primer es van endur els negres, pero no em va importar, perque jo no era negre. Després es van endur els jueus, pero no em va importar, perque jo tampoc no era jueu. Després van detenir els capellans, pero corn que no sóc religiós, tampoc no em va importar. Més endavant van capturar uns comunistes, pero corn que no sóc comunista, tampoc no em va importar. Ara se m'enduen a mi, peroja és massa tard Bertolt Brecht l . Cultura a temitica inter o multicultural implica, al meu entendre, precisar en primer iioc que s'enten per cultura perque és, al cap i a la fi, el concepte de cultura el que dóna signifi- u cat als termes composis o que en deriven. Una determi- nada definició del terme comDorta necessariament un el conjunt de practiques, actituds, valors, tradicions, cos- tums, comportaments ... propis d'una societat determina- da. E n aquesta línia, es pot afirmar que la cultura és el que determina la denominada identitat cultural. Cense oblidar que la cultura és gairebé una abstracció obtinguda de l'observació del comportament i de les rela- cions dels individus entre ells, crec adient, respecte al tema que ens ocupa, considerar algunes de les seves parti- cularitats basiques amb la intenció de concretar de la forma més precisa possible el que entenc per cultura. a. La primera característica és que la cultura s'apren i es transmet. Practicament tots els antropolegs incideixen en aquest aspecte. Mitjanyant els processos de socialització els individus aprenen els múltiples i diversos elements cul- tu ra l~ propis. La llengua, els sistemes de valors, els gusts i els costums, les maneres d'entendre el món i la vida, les formes d'organització política o economica, etc., són re- sultat d'un aprenentatge. Els contactes entre persones de diferents cultures pot comportar un aprenentatge mutu d'elements diversos d'ambdues cultures. D e fet, d'aquest contacte, en

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F