Affordable Access

Pedagoški aspekt provođenja kategorizacije i evidencije djece ometene u fizičkom i psihičkom razvitku

Authors
Publisher
Faculty of Defectology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Mlroslav Vlcid PEDAGOSKI ASPEKT PROVODENJA KATEGORIZACIJE I EVIDENCIJE DJECE OMETENE U FIZICKOM I PSIHICKOM RAZVITKU Relerat sa Savietovanja u Krapinskim toplicama, svibnja 1971. 1. U kompleksnom pristupu kategoriziranja i evidentiranja djeteta ome- tenog u somatopsihidkom razvitku znadajno mjesto pripada specijalnom pedagogu-defektologu, strudnjaku za rad s pojedinom kategorijom djece ome- tene u razvitku. Bez namjere da umanjujemo znadenje ostalih dlanova strud- nog tima, smatramo da je potrebno naglasiti specifidnu ulogu defektologa u procesu kategorijacije, dok lijednici, socijalni radnici i psiholozi uglavnom konstatiraju postojeie stanje (dijagnostika), defektolog uz to obavezno utvr-duje obrazovn,r.r, socijalnu i mentalnu dob ispitanika, zacrtava sistem od-gojnih i obrazovnih postupaka kojima se treba djetetu pomoii u toku speci-jalne edukacije odnosno rehabilitacije. ova prognostidka komponenta dAfek- tologova nalaza i mi5ljenja za instituciju u kojoj ie dijete boraviti od nepro- cjenjive je vrijednosti. NaZalost u dosadaSnjem radu prvostepenih komisija, uloga, mjesto i znadenje specijalnog pedagoga imali su u veiini sludajeva sekundaran ka- rakter (Sto je vidljivo iz vrlo siromasne pedagoske dokumentacije), ili 15toje u potpunom raskoraku s pravilnikom) pedagoska ispitivanja vrsili su opii pedagozi, ili, u nedostatku adekvatnog defektologa, mentalno retardirano dijete ispitivao je surdo-pedagog i sl. Evidentno je, da su mnoge prvostepene komisije, radeii na gore prika- zan na(in, radile neadekvatno i usudili bismo se reii pro,tupropisno. Ova nas konstatacija navodi na zakljudak, da svaka prvostepena komisija, koja u svojem sastavu nema primjerenog defektologa, nije kompetentna da daje o primarnom osteienju ispitanika konadan sud, a njezin rad karakteri- zira povrsnost, necjelovitost i, u defektoloskom smislu rijedi, nestrudnost. smatramo da bnoj prvostepenih strudnih komisija za kategorizaciju treba svesti na razumnu mjeru, odnosno odobriti rad samo onoj koja je u staeju provesti u

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments