Affordable Access

Aportació al tractament de la Parálisis Infantil en el període agut

Authors
Publisher
Annals de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sessi6 científica del dia 30 d'abril de 1934 PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER Aportació al tractament de la Paraiisi Infantil en el període agut. pel Dr. MANUEL MIRALBELL Uns escrúpols de consciencia i de respoiisabilitat ni'obliguen a por- tar-vos avui aquí aquest treball, sense liaver fet el número suficient d'as- saigs per a poder assentar d'una iiiaiiera contunúent una afirrnació. Pero és que tan escasses vegades es ven u i~a parilisi infantil en els seus pn- mers dies de la malaltia i és tan rar que acudeixin als Dispensaris i Hospl- tals en aquest període de la dolenca, que iii'exposo que, mentre estigui esperant de veure altres casos ainb les coiidicions dptimes que s6n ne- cessiries, hi hagi infinitat de neus qiie en paguin les conseqü&ncies en no poder-se beneficiar dels n~itjaiis que anem a exposar. Per altra banda, solainent quan sigui11 molts els casos tractats en aquestes condicioiis, es podran assentar conclusious definitives i es podra veiire quin tant per cent de parilisis infantils són les que respondran, i en quina forma, al tractament que proposein. Per aixo, en aquest treball ex- planaren1 solament el fonairierit i arguiiientació d'aquest tractament i I'ex- posició dels priiners casos tractats per aquesta t6cnica. Jo sé molt bé que la millora lenta que van experiinentant els malalts durant el primer any, pot fer concebre esperances que després, dissorta- dament, poden no confirruar-se. Pero és que el que creiem haver vist en diversos casos Os superior a aqiiesta millora lenta i tinc el convenciment que alguns han de respondre amb guariments coiuplets. Es per aixO que no crec ésser un illusionat ; 11erd si les proves posteriors em desauto- ritzen, espero que em sera perdonat l'atreviinent que hauré tingut, expli- cable pel desig de guarir tan horrible mal. Durant l'exercici de la nostra carrera, hem tingnt ocasió de veure aqnests tres casos, que breunient relatarem. El primer és un malaltet que em féu venre, fa dotze auys,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments