Affordable Access

Informe del metge Josep Puigjaner de la vila de Sabadell el 25 de desembre de 1725

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

SI ME6 SLGA I UBACH "EL METGE COTS1> Ramon Cots i Escrigas (1857-1933) ESTUDIOS DE LA MEDICINA EMPfRlCA IV Congrés dlHistbria de l a Medicina Catalana Poblet, 7-9 de juny de 1985 Actes, Volum I I I Presentem aquesta comunicació com a mostra, com a detal l de l a b iograf ia doaquest home, RamÓn Cots i Escrigas, Metge i agr icu l tor de St. Joan de Mondarn (Viver i Serrateix). Biograf ia j a molt madura i amb poss ib i l i ta ts d lent rar av ia t en l a fase de publicació. El "Metge Cots" quan té 20 anys i cursa el tercer curs de Medicina i signat el l e r d'agost de 1877 escriu: "El més sav i de l a nostra famíl ia, Sr. Antoni Cots i Galobardes, home eminent en tots els conceptes, per& sobretot, en el que es refereix a Medicina i Ci rurg ia , d o u n u l l c l ín ic , cop d ' u l l i enteniment prhct ic sense límits, av i del meu pare, no ens ha deixat cap paper escr i t , n i una pet i ta mostra de l a seva saviesa, solament algunes anecdotes, que expliquen els vel ls, els seus contemporanis. N 'h i haur ia per a vest i r de do.1 a Catalunya sencera. Més que més, s i aquell geni ext raord inar i hagués adqu i r i t e l t í to l academic per medi dels seus estudis i hagués s igut Metge insigne, i en aquest cas crec que hagués eclipsat l a g ló r ia de Boerhaave , Sydenham, etc. Tanmateix solament hem pogut reun i r els resul tats de zel, a f ic ió i apl icació dels seus succesors, que encara portaven per herencia una mica de segell de I 1 i ns t i n t medic, sense el qual poca cosa es pot esperar; sobretot del meu pare Ramon Cots i Santacreu (1) els quals estan confirmats per l a exper i inc ia ; punts més apreciables en molts doe l l s , j a que no es troben consignats en els annals de l a Medicina of ic ial" . Viver, l e r , dlagost 1877 ( 7 ) Sense que es mereixi menys honor el meu av i Sr. Joan Cots i Tor ( a ) Germi. I un any després, el 1878, escriu: "A casa nostra, regeix des de f

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.