Affordable Access

Informe del metge Josep Puigjaner de la vila de Sabadell el 25 de desembre de 1725

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SI ME6 SLGA I UBACH "EL METGE COTS1> Ramon Cots i Escrigas (1857-1933) ESTUDIOS DE LA MEDICINA EMPfRlCA IV Congrés dlHistbria de l a Medicina Catalana Poblet, 7-9 de juny de 1985 Actes, Volum I I I Presentem aquesta comunicació com a mostra, com a detal l de l a b iograf ia doaquest home, RamÓn Cots i Escrigas, Metge i agr icu l tor de St. Joan de Mondarn (Viver i Serrateix). Biograf ia j a molt madura i amb poss ib i l i ta ts d lent rar av ia t en l a fase de publicació. El "Metge Cots" quan té 20 anys i cursa el tercer curs de Medicina i signat el l e r d'agost de 1877 escriu: "El més sav i de l a nostra famíl ia, Sr. Antoni Cots i Galobardes, home eminent en tots els conceptes, per& sobretot, en el que es refereix a Medicina i Ci rurg ia , d o u n u l l c l ín ic , cop d ' u l l i enteniment prhct ic sense límits, av i del meu pare, no ens ha deixat cap paper escr i t , n i una pet i ta mostra de l a seva saviesa, solament algunes anecdotes, que expliquen els vel ls, els seus contemporanis. N 'h i haur ia per a vest i r de do.1 a Catalunya sencera. Més que més, s i aquell geni ext raord inar i hagués adqu i r i t e l t í to l academic per medi dels seus estudis i hagués s igut Metge insigne, i en aquest cas crec que hagués eclipsat l a g ló r ia de Boerhaave , Sydenham, etc. Tanmateix solament hem pogut reun i r els resul tats de zel, a f ic ió i apl icació dels seus succesors, que encara portaven per herencia una mica de segell de I 1 i ns t i n t medic, sense el qual poca cosa es pot esperar; sobretot del meu pare Ramon Cots i Santacreu (1) els quals estan confirmats per l a exper i inc ia ; punts més apreciables en molts doe l l s , j a que no es troben consignats en els annals de l a Medicina of ic ial" . Viver, l e r , dlagost 1877 ( 7 ) Sense que es mereixi menys honor el meu av i Sr. Joan Cots i Tor ( a ) Germi. I un any després, el 1878, escriu: "A casa nostra, regeix des de f

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F