Affordable Access

La llengua, la norma i la normalitat

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0115_003 EDITORIAL Director Narcís-Jordi Aragó Redactor en cap Xavier Carbó Consell de redacció Ramón Alberch, Jordi Casadevail, Narcís Castells, Josep Clara, Jaume Fabre, Miquel Gil, Ferran Juncá, Jaume Marqués, Aurora Martín, Enric Mirambell, Joan Miró, Joaquim Nadal, Joan Nogué, Mariángela Vilallonga. Secretari de redacció Caries Sapena Assessorament Lingüfstic Segimon Sibina Disseny i compaginació Enric Marqués Col.laboradors d'aquest número Ramón Alberch, Miquel Alzueta, Dolors Batallé, Caries Carreras, Lluís Casassas, Ramón M. Castells, Josep Clara, Jaume Fabre, Josep M. Fonalleras, Ramón Fortiá, Jordi Frjgola, Atiquel Gil, Jaume Marqués, Pep Mas, Ramón Massaguer, Oriol Nel.lo, Vicente Pérez Moreda, Gabriel Planella, Lluís Polo, Modest Prats, Albert Rossicin, Narcís Soler, Nuria Teres, Mariángela Vilallonga. Edició Diputació de Girona Redacció i administració Servei d'Estudis, Documentado i Informació Pujada de Sant Martí 5, Teléfon 20 57 00 Apartat de Correus, 11. 17080 Girona Administració: Aurelia Planas Subscripcions: Nuri Sumsi. Distribució: Marta Déu. Arxiu: Pilar Espuña Impressió Tallers grafios Dalmau Caries, Pía, S.A. Joan Maragall, 34 17002 Girona Dipósjt legal GI-54-1958 ISSN 0122-2663 RMfit* da Qlron* no 9'Identifica recessdflarnerit amb l'opinii) que eipressen els anieles signáis. Prohibida la fsproducció total o parcial de Is revista pof qualsevol mlt|á Bsnse lautorltzaclú previa de la Dipulacii!) de Girona. Revista de Giiona La llengua, la norma i la normalitat A quest número apareix en vigílies de l'obeitura del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana i de la celebració a la ciutat de Girona de les sessions dedicades a un deis seus temes fonamentals. Si el primer Congrés, fa vuitanta anys, va iniciar l'indis- pensable procés de normativització del cátala, ara, amb les nor- mes fílológiques ben establertes i amb la normativa legal promulgada

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments