Affordable Access

A propòsit de la subjectivitat

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

A propòsit de la subjectivitat Autora Maria Grau i Tarrue ll Facilitat de Fonnació del Professoratde la Universitat de Barcelona Facilitatde Ciències de l'Educaciéde la Universitat Alltònoma de Barcelona A propòsit de la subjectivitat L'article de Maria Grau, lA propòsit de la subjectivitat', constitueix el primer d'una sèrie de tres que el Gabinet de Didàctica de la Direcció General de Política Lingüística preveu presentar en números successius d'aquesta re- vista. Amb aquests treballs el Gabinet es proposa mostrar les possibilitats didàctiques d'alguns continguts procedents de l'estudi textual Tipotext, que realitza des de fa uns quants anys per tal d'elaborar una tipologia textual de textos de ne-flecié del català que doni suport a l'ensenyament de la llengua amb enfocament comunicatiu. En un text l'emissor pot aparèixer d'una manera evident, sense amagar la seva presència i manifestant obertament la seva actitud respecte al contingut dels enunciats, o pot mantenir- se a l'ombra i adoptar un paper de missatger sense protagonisme patent. Aquesta operació d'apropar-se al text o distanciar-se'n es du a terme fona menta lment amb procediments lingüístics, un s procediments que algunes vegades nom és afecten la superfície del text, és a dir, són una qüestió d'estil que pot desdibuixar les veritables intencio ns del parlant. Alguns auto rs parlen d'j[·lusió enunciativa per referir-se a l'efect e d'objectivitat o de subjectivitat que produeix un text . Insistim : es tracta sovint d'una diferència formal , de la diferència que hi ha entre un text en què l'emiss or apareix de manera explícita i un text en què la presència de l'emissor és només implícita. Admetent, doncs, que l'objectivitat o la subjectivitat d'un text és en moltes ocasions un a qüestió formal, podem, però, considerar més objectius els textos que acompleixen un a funció referencial (textos informatius) i més subjectius els que acompleixen un a funció psíquica 1 (textos interpretatius o d'opinió). I diem això amb la convicció

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F