Affordable Access

Оцінка впливу податкової політики на витрати підприємства та розрахунки за зобов’язаннями

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 56. Серия: Экономические науки

Abstract

168-172 Научно-технический сборник №56 168 5.Подольский В.И. Аудит. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 432 с. 6.Рой Додж. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. – М.: Финансы и статистика,1992. – 240 с. Получено 26.04.2004 УДК 338.45 : 69 Г.І.КИЗИЛОВ, канд. екон. наук Харківська національна академія міського господарства ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ Визначена проблема зростання податкового тиску на результати діяльності підпри- ємства, встановлені причини нерівномірного зростання співвідношень нарахованих сум податків до доходу від операційної діяльності. Розраховані граничні значення співвідно- шень, перевищення яких обумовлює неспроможність розрахунків за зобов’язаннями. Дослідження показують, що податковий тиск у 1997-2003 рр. був обтяжливим для будівельних підприємств, незважаючи на те, що По- становою Верховної Ради України „Про основні положення податкової реформи в Україні” від 13.12.1995 р. основною метою податкової рефо- рми було визначено пом’якшення податкової політики й стимулювання вітчизняного товаровиробника. Цією ж Постановою було встановлено термін закінчення розробки Податкового кодексу – 1 січня 1998 р. На- ступною Постановою Верховної Ради України „Про основні положення податкової політики в Україні” від 4.12.1996 р. уточнювались принципи побудови системи оподаткування і мета реформування системи оподат- кування – „... сприяння стабілізації матеріального виробництва, підви- щення його ефективності і на цій основі задоволення державних і соціа- льних потреб.”[1]. Також передбачувалось реформування правових норм, що визначають форми, методи, механізми регулювання й устано- влення розміру та порядку стягнення податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів. Державна податкова адміністрація України в аналітично-інфор- маційній записці до Верховної Ради України у 1998 р. дала оцінку останнім змінам у системі оподатку

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F