Affordable Access

Залучення приватного сектора в галузь комунального господарства

Authors
Publisher
Харківська національна академія міського господарства
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 70. Серия: Экономические науки

Abstract

212-216 Усенко Научно-технический сборник №70 212 цией на внедрение таких методов контроля качества со стороны ме- неджеров проектов и подразделений, связанной с увеличением уровня регламентации и прозрачности их деятельности. Этот подход является единственным, особенно для тех предпри- ятий, в которых все осознают себя как личности в команде друзей- единомышленников, где необходимо четко определить роли и функ- ции сотрудников в соответствии с их позициями в корпоративной ие- рархии. 1.Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с. 2.Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт: – М.: ЗАО „Олимп - Бизнес”, 2005. – 240 с. 3.Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. – М.: Омега - Л, 2004. – 661 с. 4.Захожай В.Б., Чорний А.Ю. Статистичне забезпечення управління якістю. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с. Получено 23.02.2006 УДК 347.218.1 Ю.Ю.УСЕНКО Харківська національна академія міського господарства ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В ГАЛУЗЬ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Розглядаються форми залучення приватного сектора в галузь комунального гос- подарства як один із заходів щодо поліпшення ситуації, що склалася на підприємствах. Актуальність даної теми обумовлюється тим, що сьогодні ситуа- ція, що склалася в комунальному господарстві, потребує пошуку шля- хів адаптації до ринкових умов господарювання та підвищення якості комунальних послуг. Комунальне господарство є важливою соціаль- ною галуззю, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі. Питання функціонування комунального господарства знайшли ві- дображення у дослідженнях українських вчених О.Василика, О.Кири- ленко [1, 2] та ін. На сьогодні залишається проблема впровадження системного підходу до реформування комунальн

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F