Affordable Access

Filozofske ideje mladog György Lukácsa o klasnoj svijesti i komunističkoj partiji

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

142 POLITICKA MISAO svoje snažno obuhvatne organizaCJJe i gvozdene discipline koja otuda slijedi, putem zahtjeva za uključivanje cjelokupne ličnosti, razdire postvarene koprene koje u građanskom društvu obavijaju svijest pojedinaca. To što je ovo dugotrajan proces, što tek stojimo na njegovom početku, ne smije i ne može da nas spriječi u tom e da težimo da se princip koj i se ovdje javlja, približavajuće »Carstvo slobode« spozna u danas na.ivećoj mogućoj jasnoći kao zahtjev u- pućen klasno-svjesnom radniku . Baš zato što nastanak komunistič­ ke partije može biti samo svjesno učinjeno djelo k lasno-svjesnih radnika, ovdje je svaki korak u pravcu tačne spoznaje istovremeno i korak ususret ostvarenj u carstva slobode. (S njemačkog preveo Ljubomir Tadić) FILOZOFSKE IDEJE MLADOG GORGY LUKACSA O KLAS OJ SVIJESTI I KOMUNISTICKOJ PARTIJI Mađarski mislilac Gorgy Lukacs poznat je našoj 1.-ulturnoi javnosti nai- više po svojim estetičkim studijama . manje (s izuzetkom knjige »Mladi Hegel«) po općim filozofskim pogledima, a veoma malo po svojim poli tič­ kim idejama. P redstava o Lukacsn k no estet ičaru ni i e pogrešna, iako iibor njegovih prijevoda na naš jezik nije bio uviiek najsretniji. Počevši od 1908. !.!odine kada sc na mađarskom pojavi lo njegovo opse7no djelo •Razvitak modeme drame«, Gorgy Lukacs je pretežni dio svog velikog opusa posvetio problemima umjetnosti. Ako bismo h tje li ukratko rezimi rati suštinu Lukacseve filozofije, mo!!li bismo reći da se ona svodi na kritiku obiektivizma i afirmaciju subjek- tivnosti u historiji. Lukacsev pristup marksizmu i komunističkoj revoluciji proističe, s jedne strane, iz n iegove teori isko-filozofske kulture. temel i itog poznavanja i razumi j evan ja svih vodN'ih ideinih struja onog vremena (koje ocienjuie ne samo kao krizu bw-žoaskog svjetskog poretka. već i kao ideo- lošku krizu oroletarijata). a s druge s trane, iz nade da je revolucionarni oroletariiat jedina snaga koja može čovječanstvo izvesti iz te krize na put historijskog n

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments