Affordable Access

Vindicació de les ordenances figuratives del París Barroc : de les servituds especials d'arquitectura a la gènesi de les "ordenances del carrer"

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

VINDICACIÓ DE LES ORDENANCES FIGURATIVES DEL PARIS BARROC DE LES SERVITUDS ESPECIALS D'ARQUITECTURA A LA GENESI DE LES "ORDENANCES DE CARRER"' Per JOAQUIM SABATÉ iENRIC SERRA París és en el sede XVII la capital la Police de De la Mare i Lecler-Du- cutors testamentaris d'aquella ciutat en lñuropa de les capitals, i el Uoc on brillet (4 volums) publicat el 1705 ve- globalment dominada que es va idear es presenta amb més claredat, per part rifiquen la gran coneixenca que I'ad- en el Renaixement i que en el Barroc de I'adrninistració del Poder, la cons- ministració té dels temes pertinents a van comenqar a mnstruir. ciencia de la ciutat com a fet fisic sig- la constmcció de I'espai públic. Amb I'establiment de les SeMtuds niíicatiu que cal dominar. El poder L'analisi delesregulacionsquesobre Especials d'Arquitectura, I'aplicació absolut exerciri la seva plena capaci- I'edificació urbana implanten a París de criteris d'ordre formal transcendeix tat d'intewenir en la forma urbana. Al al segle XVII ens portara indirecta- I'edifici i s'implanta a fragments de la Uarg del GrandSiecle s'anira consti- ment a restablir els vincles existents ciutat. El sistema barroc reduiri la tuint un complex aparell administra- entre I'ideal de la inexistent ciutat del forma de la ciutat a la seva imatge i, tiu pel control de la ciutat física; es Renaixement que el sistema barroc en conseqüencia, els criteris d'ordre crearan nombrosos cirrecs: Grand Ve tradui a la seva imatge, i I'origen de general a imposar esdevindran també yer (1599),Prevót des Marchands, Su- les primeres ordenances amb sentit figuratius. rintendent et Ordonnateur Généml formal i figuratiu, de les quals són he- L'experiencia parisenca mostra en des Bútiments. Lieutenant de Police rencia, en bona part, els nostres codis la seva historia una rara línia de con- (1667), Consematar du Plan de Pan's, del X R i fins i tot els actuals. tinuitat en la consideració eschica de que seran ocupats per figures tan sig- Arris

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments