Affordable Access

Possibilitats didàctiques d'un arxiu per a alumnes de BUP (experiència entre l'IB. "Antoni Torroja" i l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera)

Authors
Publisher
Manuscrits: revista d'història moderna
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CENTRE D'ESTUDIS DE LA REVOLUCI~ FRANCESA I LES GUERRES NAPOLE~NIQUES Al llarg de tres anys d'existbncia, el CERF ha vingut mantenint el seu doble objectiu: vincular-se a l'impuls que l'ocasi6 del bicentenari de la Revolucib france- sa proporciona a la historiografi europea, i potenciar estimuls i mitjans per a la recerca sobre l'impacte i el proces revolucionari a Espanya i a Catalunya en el pe- riode comprbs entre les darreries del s. XVIII i el primer t e r ~ del XIX. Per aixb, el CERF, des del curs 1984-85, ha dut a terme eis passos següents: - Organitzaci6 de dos cicles de conferbncies amb la participació de destacats especialistes internacionals ("La Revolucid Francesa i el seu impacte a les revolu- cions burgeses europees", amb Vovelle, Ayrnes, Church i Bertaud -marq1985-; "La Revoluci6 francesa i la seva influbncia a les societats ibbriques j meditem& nies", amb Joseph Pdrez, Pbronnet i Jobim -febrer 1987-). - Dotaci6 d'un fons documental i bióliogrdfic -dipositat a la Biblioteca de la Facultat de Lletres de la UAB-, per a l'adquisici6 del qual es compta parcialment amb un ajut de la CAICYT. - Elaboraci6 d'una base de dades dels fons documentals que sobre :&poca existeixen als arxius locals de Catalunya. - Endegament de coHaboraci6 i projectes conjunts amb equips de treball de les universitats de Montpeller (prof. Peronnet), Florbncia (prof. Mastellone), Com- plutense (prof. Gil Novales), "Maison des Pays Iberiques" (prof., J. Pbrez), així com amb 1'Institut Frangais de Barcelona. - Potenciaci6 al Tercer cicle al Departament d'Histbria Moderna i Contempo- rMa de la UAB d'un b b i t entorn de la tematica "Estat i revolució". Projectes immediats Juntament amb el desenvolupament i la culminaci6 dels h b i t s que acabem d'apuntar, el CERF es proposa per als dos propers cursos la reaiitzaci6 dels pro- jectes següents: Curs 198 7-88: - Publicaci6 d'un primer volum recollint les principals aportacions als cicles de conferbncies organi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments