Affordable Access

Erudició, polèmica i creació en la poesia neoclàssica catalana

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

EXUISICI6, POLBMICA I CREACIO EN LA POESIA NEOCLASSICA CATALANA El triomf dc la postica neoclhssica fou tardh, inestable. De fet, les seves propdst,zs alterilaren amb les darreres reminisckncies barroques i, ben aviat, amb les primeres mostres del que havia d'ésser la gran revolució romhntica. En conjunt, la poesia neo- clhssica catalana no constitueix cap exploració seriosa en els do- minis de la lírica, sinó que, fidel al seu temps, barreja la imitació i la traducció dels clhssics amb la narració, la sitira i la burla. Poetes i tebrics, en efecte, encara manipulen els vells principis de la <tirnitatio)>, de la bellesa i el gust de la tria i l'organització dels materials, que, en topants més dinhmics, ja eren sotmesos a una proi~lnda revisió. Propugnen i fan versos ben escandits o, almenys, intenten de fer-10s i utilitzen unes mateixes tecniques -simetria, equilibri, etc.- i unes mateixes formes m2triques: octava, sonet, decima, romanc.. . Els qui ja treballen amb els nous principis ho fan d'una manera a'illada i, sobretot, inorghnica: <(¿Que pretens, agitada fantasia, / que vaga, perturbada, y pesaro- sa, / formidables idees me presentas, / y 1'8nimo y sentits tots m'alborotas? . . . D Una poesia d'evudits i de traductovs Els poetes, d'una ambició més aviat escassa, avaluen més l'eru- dició i la polemica que l'efusió religiosa o sentimental. En el fons, s611 uns autentics erudits que viuen tancats al despatx, que bus- quen de descobrir els matisos de la vida en les velles mbmies clhs- siques i que s'apassionen pels temes histbrics i lingüístics. Aixf, alguns poetes, com Marc Antoni d'orellana, escriuen llargues epístoles tot ttactant de problemes de la vida domestica i, sobre- tot, de problemes de llibres: Joaquim Molas Y girant assi la fuila, ventvos jo molt inclinat a legir alcuns Poetes iemosins, o valencians, hey fet vives deligencies per tota aquesta ciutat, deo?pr$s que també els busquí pera mi, y nols he trovct. Tan sols tinc a Jaucme

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F