Affordable Access

El deute d’extinció: una amenaça latent en una Catalunya canviant?

Authors
Publisher
Atzavara, L'
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

17 20 L’extinció d’espècies Actualment assistim a un procés global de desaparició d’espècies de magnitud com- parable a les grans extincions del registre geològic. Les causes d’aquest procés són múltiples, però sempre lligades a l’expan- sió de l’espècie humana pel planeta i al seu desenvolupament tecnològic. D’entre totes elles destaca la destrucció i fragmentació dels hàbitats a causa dels canvis en els usos i les cobertes del sòl (Balmford et al., 2005). L’impacte d’aquests canvis sembla haver es- tat especialment important als ecosistemes mediterranis, un dels hot spots de biodiver- sitat del món, i també ho pot ser en un futur proper (Sala et al., 2000). Tot i la seva extensió global actual, el canvi en les cobertes i usos del sòl opera bàsicament a escales locals i regionals. Per això, les extin- cions i rarefaccions ocorren en primer lloc a aquestes escales, per bé que l’extensió actual del fenomen comporta segurament l’extinció global de molts organismes (trobareu una llista actualitzada de l’estat de la biodiversitat glo- bal a http://www.iucnredlist.org/). El ressò de les extincions globals sovint emmascara, tan- mateix, la importància de les extincions locals. Cal recordar que tota extinció global comença amb la pèrdua local de poblacions i races, i que aquesta té efectes molt importants sobre l’erosió genètica de les espècies per la desa- parició de determinats al·lels (Thomas et al., 1996) i sobre les extincions en cadena degu- des a l’alteració de les xarxes tròfiques locals (Brook et al., 2008), entre d’altres. Paisatge i riquesa d’espècies Per a entendre millor els efectes del canvi en les cobertes i els usos del sòl sobre l’ex- tinció de les espècies cal recordar la con- cepció funcional del paisatge que proposa l’ecologia del paisatge. En la visió més clàs- sica d’aquesta concepció, es considera que el paisatge és fragmentat en unitats relativa- ment homogènies pel que fa a les cobertes, els usos del sòl o els hàbitats que contenen. A

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F