Affordable Access

"L'elèctric" compleix 75 anys: 1912-1987: cronologia de la línia Barcelona-Terrassa i Sabadell

Authors
Publisher
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Temps de memoria 1912-1987: Cronologia de la línia Barcelona-Terrassa i Sabadell. ((L'electric)) compleix 75 anys. Antoni Planas L'1 d'abril de 1912 naixia la companyia ((Ferrocarriles de Catalunya, S.A+. Setanta-cinc anys més tard, aquella línia construida per la iniciativa pri- vada estrangera ha esdevingut empresa pública de la Generalitat de Ca- talunya. Tres quarts de segle després, la idea inicial d'explotar una línia de fer- rocarrils de viatgers entre Barcelona - Terrassa i Sabadell ha assolit una importancia capital en la definició de les infrastructures de comunica- ció entre el Barcelonbs i el Vallbs Occidental. la mateixa Companyia va construir baixadors al carrer de Balmes can- tonada Provenqa, a Muntaner, a la Bonanova i a les Tres Torres. L'any 1905 es féu carrec de la Companyia la Societat anglesa Bar- celona Traction Light and Power Company, ((La Canandencas, a fi de fomentar el consum d'energia el6c- trica que ella mateixa produia en els aprofitaments hidriulics de la No- guera Pallaresa que havia construit. S'electrifici tot el tracat i es modi- El naixement de la línia fica I'ample de via transformant-10 La nova empresa amb en I'anomenat ((internacional)), de El 24 de juny de 1863, en una hp0- locomotores de vapor, cotxes de 1,435 m. ~a inauguració de I'((el&c- ca de prosperitat econdmica mar- 1% 2% classe i mixtes, i tam- trit,, com es coneixia popularment, cada pel fort desenvolupament de bé amb vagons destinats al trans- es feu el 16 d'octubre del 1905. Cal la indústria i el comerq, la Compa- port de f?Ercaderies i bagatges. Tot esmentar que, tractant-se nyia Ferrocarril de Sarria a Barcelo- aquest material mdbil era mO- concession~ria d'origen anglosaxó, na, S.A., inaugu& la línia Barcelona- dels més moderns del moment. els trens circulaven per I'esquerra, Sarria, amb origen a la plaqa de Ca- Igualment, ja es disposava detraqat i no soefectua el canvi de sentit fins taiunya, comunicant eis municipis amb doble via I'am~lada de l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments