Affordable Access

Notes florístiques de les Illes Balears (VII)

Authors
Publisher
Societat d'Història Natural de les Balears
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Natural History
  • Flora Spain Balearic Islands

Abstract

Notes florístiques de les IIles Balears (VII) Gabriel BIBILONI, Joan LLOP, Joan RITA i Joan SOLER SHNB SOCIETAT D'HIST6RIA NATURAL DE LES BALEARS Introducció Bibiloni, G" Uop, J., Rita, J. i Soler, J. 1996. Notes florístiques de les IlIes Balears (VII). Bol/. Soco Nat. Hist. Balears, 39: 15-24. ISSN D212-26DX. Palma de Mallorca. Es donen a coneixer algunes novetats per a la flora de les IIles Balears i s'amplia I'area de distribució d'altres ja conegudes. Es citen per primera vegada a Balears Althaea longiflora Lindley i Gastel/ia tuberculosa (Moris) Bor. Es conlirma la presencia de Lotus creticus lo S'aporten a més noves dades sobre la distribució d'especies endemiques d'extraordinari valor com Ranunculus weylerii Mares ex Willk. i Brimeura duvigneaunii (U. Uorens) Rosselló. Paraules elau: /l/es Balears, flora, endemismes. FLORISTIC RECORDS FROM THE BALEARIC ISLANDS (VII). So me floristic records lrom the Balearic Islands widen the known distribution area 01 so me taxa. Althaea longiflora Lindley and Gastellia tuberculosa (Moris) Bor. are new records lor the Balearic Islands. The presence 01 Lotus creticus lo is conlirmed and new data on the distribution 01 endemic species 01 great value such as Ranunculus weylerii Mares ex Willk. and Brimeura duvigneaunii (U. Uorens) Rosselló, are lurnished. Keywords: Balearic Islands, flora, endemic taxa. Gabriel BIBILONI, Joan LLOP. Joan RITA i Joan SOLER, Dep. de Biologia Ambiental, Universitat de les /l/es Balears, Garretera de Val/demossa km 7,5, 07071 Palma de Mal/orca. Recepció del manuscrit: 9-oct-9S; revisió acceptada: 28-mar¡;-96. En la present nota s'aporten noves dades sobre la distribució d'alguns ta- xons rars o poc coneguts de la flora de les lIIes Balears i s'inclouen algunes no- vetats florístiques. La nomenclatura uti- litzada és la proposada per Flora Euro- paea (Tutin el al., 1964; 1972; 1976; 1980) i Flora Ibérica (Castroviejo el al., 1986; 1990; 1993a; 1993b). Per a cada especie s'in

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F