Affordable Access

Economies emergents: com ser decisius i no caure en l'intent

Authors
Publisher
Eines per a l'esquerra nacional
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Hi ha parts del món que comencen a entreveure la sortida de la crisi. I entre aquestes, destaquen les anomenades economies emergents: el Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina. Els BRIC són els exem- ples paradigmàtics de les noves potències eco- nòmiques que estan sorgint, erigint-se en actors econòmics de primer ordre d’un món cada vegada més multipolar. Economies emergents: com ser decisius i no caure en l’intent VI ST A P R èV IA Ignacio Ramonet (1943) 1 comenta com els tres fac- tors tradicionals de poder per a un estat, és a dir, l’extensió del territori, la importància demogràfica i l’abundància de matèries primes —que eren l’ori- gen de la riquesa de les nacions segons propugna- ven els mercantilistes del segle XVII— a l’actualitat s’han convertit en un tràgic desavantatge, ja que són sinònims de subdesenvolupament —amb els Estats units d’Amèrica (EuA) com a única excepció. Però el cert és que les economies emergents estan trencant amb aquestes premisses, ja que es dóna una irrupció a primera línia de l’actualitat interna- cional de països que, fins fa unes dècades, rebien una mínima atenció, semblant destinats a roman- dre en un subdesenvolupament crònic precisa- ment perquè reunien els trets abans mencionats. Actualment, les economies emergents han adqui- rit una major rellevància, bàsicament per dos factors. Primer de tot, perquè en un període relativament curt de temps han aconseguit un desenvolupament econòmic admirable a nivell agregat. I en segon lloc, perquè la seva participació en els fòrums de diàleg internacionals s’ha manifestat indispensable per poder superar la recessió i poder reequilibrar l’eco- nomia mundial. Així, les economies emergents per excel·lència són el Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina que, considerades com a conjunt, han rebut el nom de BRIC, un terme creat en un rellevant informe de l’en- titat financera Goldman Sachs,2 prenent l’inicial del nom en anglès de cadascun d’aquests països. 1 RAMONET, Guerras del siglo XXI.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F