Affordable Access

Download Read

Madrid i Londres acorden el desglaç de Gibraltar: la CEE força el clima d'entesa hispano-britànic

Authors
Publisher
DCidob

Abstract

r EUROPA La CEE forca el clima d'entesa hispano-britanic MADRID I LONDRES ACORDEN EL DESGLAC DE GIBRALTAR Per primer cop des que fa 283 anys I'almirall angles Gerge Rooke va obligar a capitular la fortalesa de Gibraltar, el 4 d'agost del 1704, en un combat encetat arran de la Guerra de Successió espanyola, el Regne Unit i I'Estat epanyol van arribar el passat dia 3 de desembre a un acord sobre el penyal. Fins el dia abans d'aquest acord, gairebé tres-cents anys després de la firma del Tractat d'utrecht, que va obli- gar Espanya a cedir Gibraltar a la corona anglesa, la situació per a I'Es- tat espanyol en aquest contenciós era fins i tot pitjor que quan se li va imposar el mateix Tractat. El que havia empitjorat per a Espan- ubicat en territori usurpat. Des d'aquest ca de la legislació necessaria per I'apli- ya des de la data del Tractat d'utrecht, punt de vista espanyol calia, per tant, caci6 de I'acord. Per contrarrestar les I'any 1713, era que, a mes dels drets de abans de la firma de la directiva comu- probables iniciatives de Gibraltar d'ajor- sobirania britanics sobre el penyal es- nitaria de liberalització del transport nament o d'obstrucció de I'acord, I'uni- tablerts al document de pau -estricta- aeri, la formalització d'un acord bilate- ca esperanca espanyola recau en la bi- ment s'acabaven enfora dels murs de ral previ entre Madrid i Londres que pri- lateralitat del pacte, que compromet per la fortalesa-, Londres tambe s'atorga- ves d'estatus britanic un aeroport cons- igual a Madrid i a Londres i que per tant va els drets de propietat sobre I'itsme tru'it en una zona ocupada il.legitima- fa responsable directe al Regne Unit del on esta situat I'aeroport gibraltareny. ment. seu compliment. L'any 1969 Londres va afirmar per pri- Després d'onze reunions hispano- A més d'aquesla esperanca, pero, el mer cop la seva sobirania sobre aquest britaniques, i fins al cap de sis mesos govern espanyol tambe te fe en la pro- territori que enllaca per terra I'estat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F