Affordable Access

Matične knjige u Povijesnom arhivu u Pazinu

Authors
Publisher
State archive in Pazin; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

D. VLAHOV, Matične knjige u Povijesnom arhivu u Pazinu VL4, God. 2-3 (1992-1993), sv. 2-3, str. 277-309 MATIČNE KNJIGE U POVIJESNOM ARHIVU U PAZINU Dražen VLAHOV pazin Povijesni arhiv V.Nazora3 UDK 929.53 : [930.253 : 353 Pazin Stručni članak Primljeno 12. srpnja 1993. U ovom prilogu autor daje kratak pregled povijesnog razvoja matičnih knjiga s posebnim osvrtom na odredbe na temelju kojih su vođene, kako crkvene tako i civilne. Za- sebno govori o matičnim knjigama na području Istre i fonniranju Zbirke matičnih knjiga u Povijesnom arhivu u Pazinu. Na kraju donosi Pregled matičnih knjiga u Povijesnom arhivu uPaIinu. 1. UVODNA NAPOMENA Matične knjige izvorno su javne isprave koje imaju zadatak da pravovaljano do- kazuju činjenice koje bilježe, a to su prvenstveno: rođenje, vjenčanje i smrt. Zbog te svoje pravne snage predstavljaju pouzdan izvor za razne grane znanosti. One sadrže podatke o broju, natalitet U, mortalitetu, migracionim kretanjima, imovinskoj, socijal- noj i konfesionalnoj strukturi pučanstva. Pružaju podatke o prosječnom životnom vijeku, smrtnosti novorođenčadi, etničkom sastavu stanovništva. Povjesničari će često u njima potražiti podatke o pojedinim ličnostima, a oni koji se bave poviješću medici- ne podatke o uzrocima smrti, epidemijama. Etnolozima pored ostalog pružaju indirektne informacije o običajima u vezi s izborom bračnih drugova, kumova, dava- nja imena djetetu. Onomastičar tu može, na temelju zabilježenih antroponima, doći do podataka o jezičnoj i dijalektalnoj pripadnosti stanovnika dotičnog kraja i sl. Preteče današnjih matičnih knjiga predstavljaju prve evidencije koje su se vodile pri kršćanskim biskupskim crkvama o novim pripadnicima te vjerske zajednice. Ako, polazeći od osnovne zadaće koja im je bila namijenjena, želimo dati kroki povijesnog razvoja matičnih knjiga, onda možemo u tome procesu uočiti dvije osnov- ne faze, dva perioda. U prvom razdoblju matice su bile isključivo evidencije o vjernicima, pripadnicima određ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F