Affordable Access

การเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของครูพยาบาล และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลเกี่ยวกับความร่วมมือ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บนหอผู้ป่วยให้กับนักศึกษาพยาบาล

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของครูพยาบาลและผู้บริหารฝ่ายพยาบาลเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บนหอผู้ป่วยให้กับนักศึกษาพยาบาล ตัวอย่างประชากรคือครูพยาบาลและผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล จำนวน 200 คน จากสถาบันการศึกษาและโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ทบวงมหาวิทยาลัยและรัฐวิสาหกิจ การเลือกตัวอย่างประชากรใช้วิธีสุ่มแบบแยกประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและนำไปหาความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังของครูพยาบาลและผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลตั้งแต่ขั้นเตรียมการ ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน และภายหลังการฝึกปฏิบัติงานโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกันซึ่งยอมรับสมมุติฐานข้อที่ 1 แต่เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า มี 9 ข้อ จาก 44 ข้อ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ซึ่งอยู่ในขั้นเตรียมการ 4 ข้อ ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 5 ข้อ ส่วนในขั้นภายหลังการฝึกปฏิบัติงานไม่มีข้อใดที่แตกต่างกัน 2.คะแนนเฉลี่ยความร่วมมือที่ปฏิบัติจริงในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บนหอผู้ป่วยให้กับนักศึกษาพยาบาลของครูพยาบาลและผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลได้เท่ากับ 3.24 และ 3.46 ตามลำดับ เมื่อรวมเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติจริงของกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมดมีค่า 3.35 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง จึงปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ 2 3.คะแนนเฉลี่ยความร่วมมือที่ปฏิบัติจริงตามความเห็นของครูพยาบาลและผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งครูพยาบาลมีความเห็นต่อการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้บนหอผู้ป่วยให้กับนักศึกษาพยาบาลโดยส่วนรวมมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล จึงปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีข้อที่ความเห็นของครูพยาบาลแตกต่างกับผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลที่ระดับนัยสำคัญ .001, .01 และ .05 รวม 21 ข้อ จาก 44 ข้อ ซึ่งอยู่ในขั้นเตรียมการ 5 ข้อ ระหว่างฝึกปฏิบัติ 10 ข้อ และภายหลังฝึกปฏิบัติงาน 6 ข้อ 4.ความแตกต่างของคะแนนคาดหวังและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บนหอผู้ป่วยให้กับนักศึกษาทั้งโดยส่วนรวมและรายข้อมีความแตกต่างกันอย่างมีนับสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทุกข้อ และในทุกกลุ่มตัวอย่างคือ ครูพยาบาล ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล และรวมกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมด จึงปฏิเสธสมมุติฐานข้อที่ 4

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments