Affordable Access

Download Read

"1275: els dominis de la Comanda Templera de Puig-reig a la Cerdanya"

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

c l rnasTasqiiei i l iv idi t ( i i iasTasqi ici Solii- r i i ii iasTasqiirt Ji issi). 6 Ii l>rts i 25 trossos ~I r ic~rr~ i ; coi i i cir allrec zi~ries clc,la r i i i i n t~ i - i iya catalana, en aqi ireisanys la Cerdaiiva csiava ~ lc i i sa r i i c i i i 1iol)lada i era nrccssari d iv id i r les i i i i i ta ts < I ' ~~xp lo tac i ( i fani i l iar. Aq i i í cls I i > l i i ~ i i i n i s cns aj i idei i a detectar aqi i rs i lei ioi i iei i . [.a i l i fcr i~t ic ia pc l i l i ie la alcapl irci i e i i t r r iiidsos. capi l ias~s. l~or i l cs ( i i i i i ta ts d ' rxp lotac i r i rncs [~er i t cs i l i i c e l mas. i i i i ~ l t p rohah len i r i i i la nici tat d ' i i n i i ias) (19) ica\t,sCs i i i i s i g i i ec l a r~ le l a pro- l ifcraciri d'cstal~l i i i iei i is pciits. L e s z o n e s d e pas tu ra Ma la~ i rada i i ie i i t i i c 1 te i i i i i i i i i for i i iacií i per saber co i i i i de q i i i na rna i i r ra I 'ordc va acoriscgiiir ailiiesr i i i i [ ior ta i i t ~ i a t r i n i o i i i . Cal pci isar cliie Iorc i i ~ l i ~ i i a c i i ~ i i s (Ir i iol i lcs i jiapcsos lesqi ir , co i i i r r i el casdel Rrrg i ic- d5. forn i ren aqi i rs l pal r i i i io i i i . Salicii i p c r ~,xer i ip lc . que e1 2<) de scteii i l irc de 1 170. Tot i que els bens dels templers a la comarca de la Cerdanya no són gaire dispersos. I'orde no estalvia esforqos per controlar-los i adminis- trar-los amb el maxim de rendiments possibles des de la comanda de Puig-reig. ~ ~ ~ A V A A R X I U A H B ~ el bar6 Galceraii <le Piiiíis. la seva i i i i i l ler Berrrigiicra i c Isse~~sf i l l s Rai i ioi i Galceran, Kc,rriai Galcerai i i Berer ig i i r i - Galcrr,iii, ( i i ~ i i a r r n alsTcrnplers i i i ia in ipor ta i i i 7»na d r [>as~tircs. sii i iaila al "<i>iiri irir~~ de Ccrdn- ii¡~7"iq1icaviii fornia par1 dcla coiiiarcadel RerguedA: els Iii doi iarei i la r i i i i i i i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F